• news.cision.com/
  • Scandinavian Credit Fund I/
  • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 8 2019 - Offentliggör inställd emission 7 av Vinstandelslån för 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 8 2019 - Offentliggör inställd emission 7 av Vinstandelslån för 2019

Report this content

Stockholm 9 augusti 2019 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och vinstandelslån av den 22 februari 2019 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren i det Grundprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 22 februari 2019. Utöver dessa ska följande definitioner användas.

Tranchebenämning – den emission under vilken Vinstandelslån emitteras
Likviddatum – datum för när likviden ska vara Emittenten till handa

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 20 juni 2019, varvid lånet höjts med 138 213 880 SEK från nominellt 3 678 033 038 SEK till nominellt 3 816 246 918 SEK.

Instrumentspecifika villkor

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning Emission 8 – den 1 oktober 2019
3. Likviddatum 2019-09-30
4. Startdag för ränteberäkning 2019-10-01

Erbjudandets former och villkor

1. Emissionsdag   2019-10-01
2. Information om tilldelning                         2019-10-03
3. Första och sista dag för teckning 2019-08-01 – 2019-09-25

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och Vinstandelslån utgivna enligt Grundprospekt med eventuella tilläggsprospekt.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 20 juni 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Peter Norman

 

Offentliggör inställd emission 7 av Vinstandelslån för 2019

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) meddelar här att styrelsen har beslutat att ställa in emission 7, den 2 september av Vinstandelslån för 2019.

Vi har haft en tid utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 augusti 3,9 miljarder i förvaltat kapital efter den senaste emissionen. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet!

I tidigare månadsbrev har vi berättat om att eventuellt begränsa fondens inflöde i ett led att hålla vår målavkastning om 6–8% över tid.

Mot ovan bakgrund, vår tro om framtida inflöden till fonden och den kännedom vi har idag gällande utlåning samt återbetalning av lån har styrelsen beslutat om att begränsa fondens inflöden vid kommande emissionstillfällen enligt ovan.

Det innebär att nästa möjliga tidpunkt för insättning är vid emission 8, den 1 oktober, av Vinstandelslån för 2019. 

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                      

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar