Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 1 2018

Report this content

Stockholm 3 mars 2018 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.
Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Fonden”) villkor för kapital- och vinstandelslån av den 27 januari 2016 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan framgår antingen av grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 23 januari 2018 (”Grundprospektet”) eller av Villkoren som upprättats för Programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten (”Prospektdirektivet”). 

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Fonden och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Fonden och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor som upprättas efter varje genomförd emission. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i Prospektdirektivet på Fondens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 29 december 2017, varvid Lånet höjts med 191 091 145 SEK från 1 185 906 487 SEK till 1 376 997 632 SEK.

Instrumentspecifika villkor

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
(i)   Tranchebenämning          Emission 1 – den 1 februari 2018
2. Likviddatum 2018-01-30
3. Teckningsbelopp 191 091 145 kr
4. Startdag för ränteberäkning 2018-02-01
5. Kurs för inträde vid emissionstillfället                      100,54

Erbjudandets former och villkor

1. Antal emitterade vinstandelslån 187 555 678
2. Emissionsdag 2018-02-01
3. Information om tilldelning      2018-02-06
4. Meddelande om genomförd emission 2018-03-01
5. Sista dag för teckning 2018-01-19

Fonden bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och vinstandelslån utgivna enligt Programmet tillsammans med Villkoren.

Fonden bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Stockholm den 3 mars 2018

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Peter Norman

                                                                                                                 __________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se            

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktören inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare. 

Prenumerera

Dokument & länkar