Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Slutgiltiga villkor för emission 11 2017

Stockholm 29 december 2017 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.
Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:
Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och vinstandelslån av den 27 januari 2016 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan framgår antingen av grundprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 31 januari 2017 (”Grundprospektet”) eller av Villkoren som upprättats för Programmet i enlighet med direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten (”Prospektdirektivet”). 

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Emittenten och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor som upprättas efter varje genomförd emission. Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i Prospektdirektivet på Emittentens hemsida.

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 27 november 2017, varvid lånet höjts med 136 912 988 SEK från 1 045 123 269 SEK till 1 185 906 487 SEK efter tilldelning och inlösen.

Instrumentspecifika villkor

  1.    Lånenummer    2016:1 (ISIN: SE0007897384)
  (i) Tranchebenämning    Emission 11 – den 1 december 2017
  2.    Likviddatum    2017-11-29
  3.    Teckningsbelopp    136 912 988 kr
  4.    Startdag för ränteberäkning    2017-12-01
  5.    Kurs för inträde vid emissionstillfället    107,42

Erbjudandets former och villkor

  1.    Antal emitterade vinstandelslån    127 443 20078 893 500,00
  2.    Emissionsdag    2017-12-01
  3.    Information om tilldelning    2017-12-06
  4.    Meddelande om genomförd emission    2017-12-29
  5.    Sista dag för teckning    2017-11-27
  6.    Teckningskurs    107,42

Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och vinstandelslån utgivna enligt Programmet tillsammans med Villkoren.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

                                                                                                                 __________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se            

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare. 

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar