Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har meddelat Hudya Group A/S om uppsägning av fondens lån till bolaget

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har meddelat Hudya Group A/S om uppsägning av fondens lån till bolaget

Fonden ianspråktar därmed ställda panter i 12 dotterbolag och kommer att säkerställa dotterbolagens fortsatta drift.

Fonden saknar förtroende för styrelsens plan att genomföra nödvändiga åtgärder för att skapa balans i bolagets finansiella ställning.

Fonden äger stort förtroende för senior management i verksamheten och dess förmåga att fortsätta utvecklingen av bolagen till dess rätta värde uppnås.

Fonden agerar alltid i enlighet med sina andelsägares bästa intresse. 

----------------------------------------------

Jonathan Furelid | Presskontakt | Finserve Nordic AB och Scandinavian Credit Fund I AB
Mobil: + 46-79-3238447| Mail: jonathan.furelid@finserve.se
Adress: Box 16 357 | 103 26 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 30, 2tr
WEB: https://finserve.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.