Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör att Fonden avvecklar verksamheten

Report this content

Stockholm 26 maj 2023 – Finserve Nordic AB som förvaltar fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallad Fonden), har tillsammans med Fonden beslutat att helt säga upp lånet och begära att förtida inlösen av Vinstandelslån sker samt att Fondens verksamhet avvecklas. Bakgrunden till detta beslut är att Fonden, sedan den åter öppnades för insättningar och uttag den 12 maj 2023, drabbats av nettoutflöden på 729 miljoner kronor, vilket gör det omöjligt att förvalta Fonden på ett tillfredsställande sätt och i andelsägarnas bästa intresse. För att säkerställa likabehandling av alla andelsägare har fonden ingen annan möjlighet än att avveckla verksamheten.

Fonden lanserades 2016 som ett alternativ för investerare att få exponering mot direktlån med nordiska företag som låntagare. Strategin levererade konsekvent enligt uppsatta avkastningsmål under åren fram till pandemins utbrott, dessutom till en låg marknadsrisk och låg korrelation (samvariation) till traditionella tillgångsslag som aktier och obligationer. Under pandemin försvårades marknaden för Fondens investeringsstrategi.

Sedan utbrottet av covid-19 har fonden haft ett nettoutflöde på närmare två miljarder kronor, vilket är en betydande del av Fondens förvaltade kapital som innan pandemin uppgick till cirka 5 miljarder kronor. Fonden stängde i december 2022 för insättningar och uttag till följd av begärd förtida inlösen som inkom under november och december. Stängningen gjordes för att frigöra likviditet för att möta uttagen. Dessa översteg både Fondens löpande likviditetsbuffert och historiska utflöden vilket föranledde stängningen. Att bristande likviditet drabbar fonden vid stora uttag har att göra med att Fondens kapital finns bundet i företagslån med längre löptider än vad som krävts för att möta de kortsiktigt stora uttagen.

Under perioden för Fondens avveckling kommer samtliga investerare som finns i Fonden att behandlas lika. Det innebär att utbetalning framåt kommer att ske pro rata, med andra ord kommer utbetalningar ske i takt med att Fonden får in likviditet från de underliggande lånen och vid utbetalning kommer varje andelsägare få ut sin procentuella del, motsvarande vad som ägs i Fonden. Avvecklingen och det grundläggande kravet på likabehandling av samtliga investerare innebär att samtliga inskickade blanketter om teckning eller förtida inlösen kommer att lämnas utan åtgärd.

Utbetalningar kommer att ske i enlighet med villkoren gällande när Fonden begär förtida inlösen. NAV sätts löpande under avvecklingsperioden, precis som vanligt, och kommer att publiceras på förvaltarens hemsida (www.finserve.se).

Tiden det kommer att ta att avveckla Fonden beror på den förfallostruktur som finns på de underliggande lånen. I dagsläget uppgår den genomsnittliga förfallotiden till cirka två år.

Fonden kommer i samband med avvecklingen att begära att Fonden avnoteras från NGM Main Regulated och följa börsens beslut.

Fonden kommer löpande att uppdatera informationen om avvecklingen med frågor och svar samt övrig information på Finserves hemsida (https://finserve.se/vanliga-fragor-om-stangning-av-scandinavian-credit-fund-i/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Konstantino, VD, Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Mail: andreas.konstantino@finserve.se

För presskontakter, vänligen kontakta:

Jonathan Furelid, Presskontakt, Finserve Nordic AB och Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Mobil:+ 46 79 3238447

Mail: jonathan.furelid@finserve.se

Denna information är sådan som Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 kl 14:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar