Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör att fonden öppnar igen för insättningar och uttag

Report this content

Stockholm 11 maj 2023 - Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), har sedan december 2022 varit stängd för insättningar och uttag till följd av att fonden behövt frigöra likviditet för att möta den begäran om inlösen som inkom under november och december. Fonden har under det första kvartalet i tre omgångar återbetalt den begärda inlösen i takt med att de underliggande lånen återbetalts. Per den 11 maj har fonden betalat det sista som återstår av den begärda inlösenvolymen och fondens styrelse har fattat beslut om att fonden återigen öppnar för insättningar och uttag från och med den 12 maj.

Återbetalning av den sista delen kommer liksom tidigare utbetalningar att ske till den NAV-kurs som gällde vid tiden för stängningen. Likviden kommer utbetalas så snart som möjligt, med respekt för respektive depåinstituts handläggningstider.

I samband med fondens öppnande kommer perioden för ny begäran om inlösen att förlängas från och med 15 maj till 26 maj vilket överensstämmer med sista dag för teckning av nya andelar. Förlängningen görs för att få en bättre uppfattning av kommande in- och utflöden.

Det är av väsentlig betydelse för investeraren att förstå under vilka förutsättningar som fonden åter öppnas, nedan har vi därför sammanfattat viktiga punkter som bör tas i beaktande innan ett investeringsbeslut tas.

  • Fonden har sedan utbrottet av covid-19 haft ett utflöde på närmare två miljarder. Fonden nådde strax före utbrottet närmare fem miljarder i tillgångar under förvaltning och är idag nere strax under tre miljarder.
  • Fondens tillgångar består av lånefordringar med en genomsnittlig löptid på ca två år samt pantrealiserade tillgångar. Därmed kan ytterligare inlösenbegäran medföra att fonden hamnar i en situation där den tvingas senarelägga inlösen eller till och med behöver avveckla verksamheten för att skydda samtliga andelsägare i fonden. Om fonden tvingas fatta beslut om att avveckla verksamheten kommer samtliga andelsägare behandlas lika.
  • Om fonden åter får ett nettoinflöde finns goda möjligheter att göra nya affärer för den investerare som är långsiktig.

Information om datum för insättningar och uttag, blanketter för insättningar och uttag samt publicerade slutgiltiga villkor finns på fondbolaget Finserve Nordics hemsida www.finserve.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Konstantino, VD, Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Mail:
andreas.konstantino@finserve.se


För presskontakter, vänligen kontakta:

Jonathan Furelid, Presskontakt, Finserve Nordic AB och Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Mobil: + 46 79 3238447
Mail:
jonathan.furelid@finserve.se

 

Denna information är sådan som Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 20:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar