Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör information om utbetalning och NAV-utveckling

Report this content

Stockholm 31 juli 2023 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ) nedan (”Fonden”) har i juli, enligt tidigare kommunikation, utbetalat 250 miljoner SEK (ca 10% av AuM) till Fondens andelsägare pro rata. Avstämningsdagen för utbetalningen var 26 juli 2023. Fondens andelsvärde (NAV) efter utbetalningen beräknas till 83,27 SEK, en nedgång med ca -10,01%. Fondens officiella NAV för juli publiceras 1 augusti 2023.   

Värdering och hantering av Fondens vinstandelar 

Fonden har till följd av stängningen i slutet av maj 2023 tvingats frångå tidigare hantering av förtida inlösen. Samtliga framtida utbetalningar till Fondens andelsägare exekveras genom Euroclear och innebär att antalet vinstandelar (”andelar”) i Fonden, men även i andelsägarnas depåer, förblir oförändrade. Antalet andelar i Fonden och i andelsägarnas depåer kan regleras först när 100% av Fondens kapital är utbetalt till andelsägarna. Fonden väntas till följd av detta kommunicera NAV per avstämningsdagen för respektive framtida utbetalning samt per första bankdagen (NAV-dagen) varje månad enligt tidigare värderingsprinciper. 

Procentuell förändring till följd av utbetalning 

Vid förtida inlösen har Fondens antal andelar tidigare justerats mot senast kända NAV-kurs vilket inneburit att förtida inlösen inte påverkat Fondens NAV. Till följd av att Fonden stängts har Fonden tvingats anpassa sin hantering för att möjliggöra utbetalningar till Fondens andelsägare pro rata. Antalet andelar i Fonden justeras inte längre i vare sig Fonden eller andelsägarnas depåer vid utbetalning. Fondens NAV som publiceras varje månad kommer till följd av detta resultera i procentuellt stora nedgångar motsvarande respektive utbetalnings procentuella storlek i förhållande till AuM (Asset under Management).  

Exempel:

Fondens AuM är vid avstämningsdagen 100 miljoner SEK och betalar ut 10 miljoner SEK till samtliga andelsägare pro rata. Utbetalningen om 10 miljoner SEK utgör 10% av Fondens AuM vid avstämnings- och utbetalningsdagen. Fondens NAV kommer efter utbetalningen till andelsägarna att minska med -10%.  

Handel på sekundärmarknaden & depåförda andelar 

Fonden är sedan slutet av maj 2023 stängd för teckning och inlösen. Fonden är dock fortsatt öppen för handel genom Fondens sekundärmarknad, NGM. Fondens andelsvärde och handlade kurs på sekundärmarknaden kan skilja sig kraftigt från Fondens faktiska NAV-kurs. Andelsägare samt finansiella ombud ombeds därför att vara uppmärksamma kring faktiska NAV-kurs och antalet kvarvarande depåförda vinstandelar i Fonden till dess att 100% av Fondens kapital är utbetalt till andelsägarna.  

Fonden uppdaterar löpande informationen om avvecklingen med frågor och svar samt övrig information på Finserves hemsida (https://finserve.se/vanliga-fragor-om-stangning-av-scandinavian-credit-fund-i/)

Hittar du inte svar på eventuella frågor? Vänligen kontakta scfi@kreditfonden.se.

Denna information är sådan som Scandinavian Credit Fund I är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-31 17:55 CET.


För presskontakt, vänligen kontakta:

Jonathan Furelid | Presskontakt | Finserve Nordic AB och Scandinavian Credit Fund I AB
Mobil: + 46-79-3238447| Mail: jonathan.furelid@finserve.se
Adress: Box 16 357 | 103 26 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 30, 2tr
WEB: https://finserve.se

Prenumerera

Dokument & länkar