Scandinavian Health Innovations AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden april-juni 2020

April-juni 2020 (jämfört med april-juni 2019)

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 246 TKR (2 634 TKR), en ökning med cirka 23 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -581 TKR (-173 TKR).
  • Soliditeten uppgick till 19 procent (35 procent).
  • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 17 TKR (-708 TKR).
  • Resultat per aktie -0,2 SEK (-0,1 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

  • Scandinavian Health Innovations (SHI) dotterbolag Natural Shop beslutar om spridningsemission.
  • SHI:s dotterbolag Organic Inspirations beslutar om spridningsemission.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • SHI:s dotterbolag Organic Inspirations lanserar sin spridningsemission via FundedByMe.
  • SHI:s dotterbolag Natural Shop genomför spridningsemission som fulltecknades.

VD kommentar

Bästa aktieägare,

Nu är det 11:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. Första halvåret 2020 har fortsatt varit ett av de mest utmanande sedan starten. Det som sker i omvärlden påverkar alla företag och jag tror att det är i kriser, likt den vi ser i omvärlden, som företags affärsmodeller och strategier synas i sömmarna. Även om jag i slutet av 2019 hade räknat med en betydligt högre tillväxt för första halvåret 2020 är jag idag, med facit i hand, glad över att vi fortsatt visar styrka och att framtiden fortsatt är ljus för samtliga våra dotterbolag även om vi behövt göra förändringar i tidsplaner. Utöver god tillväxt har vi under kvartalet planerat och genomfört spridningsemissioner i två av våra dotterbolag, Natural Shop och Organic Inspirations, där den första blev fulltecknad och den andra inleddes i juli och fortsatt pågår där hittills 175 investerare tecknat sig för cirka 1,2 MSEK. Om denna emission skulle stängas idag skulle marknadsvärdet på våra aktier i dessa två dotterbolag uppgå till över 20 MSEK. Resultatet av emissionerna medför att vi under Q3 får en väsentligt starkare balansräkning och större utrymme att genomföra de investeringar som vi är övertygade om kommer att öka vår tillväxttakt framgent.

Under hösten och vintern har vi mycket att se fram emot. Flera diskussioner om samarbeten och förvärv går framåt och samtliga våra dotterbolag har flera lanseringar på gång. Resultatet under Q2 påverkades negativt i huvudsak av att dotterbolaget Organic Inspirations flyttat fram sin planerade lansering i maj till september 2020. Med bakgrund av tillväxten för första halvåret 2020 räknar vi inte med en högre tillväxt för helåret 2020 jämfört med 2019 men vi har nu flera faktorer som pekar på att tillväxttakten för koncernen kommer att öka ordentligt från och med Q4 2020 och att vi under första halvåret 2021 kommer kunna hålla en betydligt högre tillväxt än under 2020.

Avslutningsvis vill jag förbereda dig som aktieägare på mycket nyheter under hösten och vintern 2020 som jag hoppas kommer ge dig en ännu bättre bild av vart vi är på väg. Nedan i rapporten kan du läsa mer om respektive dotterbolags framsteg under kvartalet samt de intressanta satsningar vi har att se fram emot i närtid.

Ser fortsatt fram emot en spännande och givande framtid

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapporten för perioden juli-september 2020 publiceras den 26 november 2020.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020, kl. 08.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Eko Hälsa Sverige AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.