AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2018

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2018 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2018 (januari–december 2017) 

  •  Rörelseresultatet uppgick till 1 979 mnkr (1 982)
  •  Räntenettot ökade till 3 069 mnkr (2 855)
  •  Kostnaderna uppgick till 902 mnkr (761)
  •  Kreditförlusterna uppgick till 26 mnkr (positivt 12)
  •  Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,1 procent (78,0). För mer information, se sid 4 i rapporten
  •  Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s 

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på www.sbab.se/ir

Taggar:

Om oss

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.

Prenumerera