Schörling & Partners offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i MSAB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Schörling & Partners AB offentliggjorde den 14 november 2017 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB (”MSAB” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i MSAB till Schörling & Partners AB för 569 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Sammanräkningen av accepter har nu avslutats. Per den 14 december 2017, vilket var den sista dagen i acceptfristen för Erbjudandet, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i MSAB med ett totalt innehav om 4 561 076 aktier, motsvarande cirka 3,8 % av det totala antalet aktier och röster i MSAB och 51,9 % av det totala antalet aktier och röster som omfattats av Erbjudandet.[1] I enlighet med vad som föraviserats har Schörling & Partners AB därutöver under acceptfristen förvärvat aktier i MSAB utanför Erbjudandet till ett pris högst motsvarande erbjudandevederlaget. Schörling & Partners AB har därigenom förvärvat ytterligare 2 988 343 aktier i MSAB, motsvarande cirka 2,5 % av det totala antalet aktier och röster i MSAB.

Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde Schörling & Partners AB 110 302 321 aktier i MSAB, motsvarande cirka 92,6 % av aktierna och rösterna i MSAB. Schörling & Partners AB innehar nu, efter genomförandet av Erbjudandet och förvärv i marknaden enligt ovan, totalt
117 851 740 MSAB-aktier, motsvarande cirka 99,0 % av det totala antalet aktier och röster i MSAB.1
Redovisning av likvid har skett veckovis under acceptfristen och sista delbetalningen kommer att ske den 19 december 2017 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet per den 14 december 2017.

Schörling & Partners AB har påkallat tvångsinlösen avseende de MSAB-aktier som inte lämnats in i Erbjudandet eller förvärvats i marknaden och kommer att verka för en avnotering av MSAB-aktien från Nasdaq Stockholm.

Information i övrigt om Erbjudandet har publicerats på www.sochpartners.se.

__________

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Schörling & Partners AB i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2017, kl. 08.00 CET. 

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.sochpartners.se

Schörling & Partners AB i korthet

Schörling & Partners AB är ett nybildat svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559132-0402. Schörling & Partners AB ägs gemensamt av Melker Schörling Tjänste AB, organisationsnummer 556609-2168 (”MSTAB”), Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd., organisationsnummer C 57767, och Mikael Ekdahl AB, organisationsnummer 556701-4112, och har sitt säte i Stockholm med adress Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm. Schörling & Partners AB har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet. Bolagets enda syfte är att inneha aktierna i MSAB, genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag åt MSAB.

Samtliga ägare i Schörling & Partners AB har tidigare varit direktägare i MSAB, men har den 13 november 2017 överlåtit sina respektive aktieinnehav i MSAB till Schörling & Partners AB i utbyte mot aktier i Schörling & Partners AB till en emissionskurs motsvarande erbjudandevederlaget. Efter dessa överlåtelser, som var villkorade av att Erbjudandet lämnades, äger MSTAB 92,9 procent av aktierna i Schörling & Partners AB, Stefan Persson 5,2 procent, UIE Malta Holding Ltd. 1,8 procent och Mikael Ekdahl AB 0,1 procent av aktierna i Schörling & Partners AB. Parternas ägarandelar i Schörling & Partners AB motsvarar deras tidigare inbördes relativa ägarandelar i MSAB.

MSAB i korthet

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm (Large Cap) under kortnamnet MELK. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 procent av kapitalet och 47 procent av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Schörling & Partners AB kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Schörling & Partners AB kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.


[1] Baserat på 119 097 595 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i MSAB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ekdahl, styrelseordförande och kontaktperson för Schörling & Partners AB

Tel: 08-407 36 60

E-post: mek@msaa.se 

Dokument & länkar