BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP

Report this content

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission.

Den extra bolagsstämman den 15 november 2018 beslutade att godkänna styrelsens beslut den 29 oktober 2018 om en riktad nyemission av högst 900 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 47 368,42 kronor. Den riktade nyemissionen kommer medföra en utspädningseffekt om cirka 6,7 procent i förhållande till befintliga aktieägare. Rätten att teckna aktier i den riktade nyemissionen har tillkommit institutionella och professionella investerare.

För varje aktie ska erläggas 47 kronor. Teckningskursen är fastställd av Pareto Securities AB och motsvarar en rabatt om cirka 0,6 procent jämfört med stängningskursen för bolagets aktie den 29 oktober 2018. Teckning för de nyemitterade aktierna skedde den 29 oktober 2018 och tilldelning den 30 oktober 2018. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas inom två (2) dagar efter den extra bolagsstämman.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att, på ett kostnads och tidseffektivt sätt, säkerställa finansiering för att möjliggöra fullgörelse av bolagets expansion på den amerikanska marknaden där bolaget nyligen ingått två partneravtal (Milestone Entertainment och Metric Gaming), samt att säkerställa bolagets finansiella möjlighet att utöka sin verksamhet på befintliga och nya marknader. Styrelsens har med anledning av ovan gjort bedömningen att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stockholm den 15 november 2018

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ternström, VD

Tel: +46 706 770 660

E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 70 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.