Framgång stoppar kliniska försök i förtid av metoder för att kontrollera blodtrycket

Den mest omfattande studien av metoder för att ha kontroll över högt blodtryck har avbrutits i förtid. En av behandlingsmetoderna visar tydligt bättre resultat och därför kan studien avbrytas. Studien som kallas ASCOT, (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) är den största som någonsin genomförts i Europa. ASCOT-studiens båda ordföranden Dr Björn Dahlöf och Dr Peter Sever som samordnar verksamheterna vid SCRI respektive CVSU Imperial College lämnar tillsammans följande kommentar: -Det är strålande nyheter för alla de människor som lider av högt blodtryck. Även om vi för närvarande inte har möjlighet att visa upp några definitiva siffror om hur effektiv metoden är i jämförelse med tidigare har vi noterat betydande definitiva skillnader. ASCOT-studien omfattar 19.000 patienter från flera länder. Studien görs för att utvärdera två olika metoder att hålla kontroll över högt blodtryck. Syftet är att utreda vilken metod som är bäst för att förhindra de olika cirkulationsrubbningar som förorsakar hjärtattack eller slaganfall. Tidigare behandlingsmetoder är baserade på betablockeraren atenolol och det urindrivande medlet bendroflumethiazide. Den nya metoden, som har visat sig mer användbar, baseras på amplodipine ett medel som blockerar tillflödet av kalk i blodkärlen och ett enzym, perindopril, som motverkar högt blodtryck. I en del av denna omfattande studie har 10.000 personer slumpmässigt försetts med antingen atorvastatin, en blodfettsänkare eller placebo, sockerpiller. Denna del av ASCOT studien avbröts 2002 och resultaten presenterades tidigt 2003. Studien redovisade anmärkningsvärda framgångar vid användning av blodfettsänkaren statin för att förebygga hjärtattack och slaganfall. Det göteborgsbaserade företaget SCRI (Scandinavian Clinicial Research Institute) anlitades i planeringsstadiet av studien för att utveckla såväl provningsmetoderna för ASCOT som den tekniskt avancerade metoden för datainsamling. Styrgruppen för försöken med ASCOT konstaterade den 18 november att de kliniska försöken kunde avbrytas mot bakgrund av de goda resultaten för kontroll av blodtrycksnivån. Den övervägande delen av patienterna har sedan dess informerats om detta. Den fullständiga rapporten om de kliniska försöken kommer att offentliggöras så snart alla tillgängliga data är tillgängliga för analys. Då kommer också studien att publiceras i den medicinska fackpressen. Ytterligare studier, som har administrerats av SCRI, omfattar slumpmässig analys av 10.244 utvalda patienter i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. SCRI har också svarat för framtagning av allt vetenskapligt material i anslutning till studien. I Storbritannien samordnas ASCOT-studien av CVSU Imperial College London London (International Centre for Circulatory Health, National Heart och Lung Institute vid St Marys Hospital, London). Detta är ASCOT ASCOT-studien (Anglo-American Cardiac Outcomes Trial) startade 1997 och är en oberoende prövarledd studie vars syfte är att utvärdera olika behandlingsstrategier för att förhindra kardiovaskulära hjärta- kärlrelaterade händelser hos patienter med högt blodtryck. Studien genomförs på mer än 650 läkarmottagningar och 32 regionala medicinska centra i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, Storbritannien och Irland. Antalet patienter i de olika länderna: · Sverige 4.069 · Danmark inkl. Island) 1.567 · Finland 2.382 · Norge 2.226 · Storbritannien och Irland 9.098 Totalt 19.342 Not 1. Med mer än 19.000 deltagare patienter är ASCOT den största Europa- baserade prospektiva, randomiserade blodtrycksstudie som någon genomförts. Studien stöds i huvudsak av Pfizer Inc i New York men Servier Research Group, Paris och Leo Laboratories, Köpenhamn deltager också. Mer information om studien finns på www.ascotstudy.org Detta är SCRI SCRI är specialist på klinisk undersökning med kunskap och resurser för att planera och leda fas ett till fyra av kliniska tester inom ett flertal behandlingsområden. Kunderna utgör ett brett spektrum av den internationella läkemedelsindustrin, medicintekniska företag och andra grupper med behov av kliniska undersökningar. SCRI:s affärsidé är att genom den akademiska anknytningen utveckla den medicinska kunskapen om och den kommersiella potentialen i uppdragsgivarnas produkter. SCRI har starka kopplingar till den akademiska världen och utvecklingsverksamheten inom universiteten – i första hand Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Den täta kopplingen till universitetsbaserad klinisk prövning är en av SCRI:s största tillgångar och innebär ett unikt nätverk av medicinsk expertis inte bara i Skandinavien. SCRI:s basorganisation står för strategisk kompetens inom medicin, statistik, hantering av data, kvalitetssäkring samt administration, projektledning och kontroll av kliniska försök. Företaget har kontor i Göteborg och Stockholm. SCRI har dessutom ett utbrett och växande nätverk av kliniska forskare och utvecklingscentra i Europa, Förenta Staterna och Japan. www.scri.se ----------------Slut---------------- ----- För ytterligare information var god kontakta: Rudolf Schaffrath (CEO VD) Scandinavian CRI AB Drakegatan 6 SE-412 50 Göteborg Sweden Tel: +46 (0)31 703 18 50 Fax: +46 (0)31 703 18 60 Email: rudolf.schaffrath@SCRI.se

Dokument & länkar