Läs Daniel Kindbergs obesvarade brev till SvT-chefen Jan Helin

Report this content

Daniel Kindberg - fd styrelseordförande för Östersunds Fotbollsklubb och det kommunala fastighetsbolaget Östersundshem - har skrivit ett brev till Jan Helin, programdirektör för SvT. I brevet ställs ett antal relevanta frågor kring bristande research och att man bortser från fakta i SvT:s rapportering som Daniel Kindberg önskar svar på. Jan Helin har inte svarat, trots att det börjar närma sig tre veckor sedan han fick brevet. 

Hej Jan,

Jag skriver till dig med anledning av Uppdrag Gransknings (UG) bevakning av mig som person och Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK). UG har haft en betydande bevakning med två traditionella inslag i tablå-TV och fem längre inslag i sociala medier.

Jag förstår och har inga synpunkter på att jag och ÖFK:s verksamhets granskas. Däremot har inslagen varit klart tendentiösa, och inte heller har en balanserad bild givits. Eller som UG självt säger ”att UG ska lyfta fram” den granskades bästa argument.

Inslagen innehåller förutom en klart tesdriven bevakning en stor mängd faktafel, som varit centrala i den felaktiga bild som nu målats upp.

Låt mig visa på en del av de centrala faktafelen som funnits med i inslagen.
 

 • Fel om sponsoravtal I UG tar man upp ett sponsoravtal som Lars Landin, kanslichef på Östersunds FK och Jonas Nilsson säljare och evenemangsansvarig på Östersunds FK, skrivit på och som skickades mars 2013 till Peab. Detta sponsoravtal är grunden till vad UG kallar för ekonomisk doping eftersom det hävdas att det via sponsringsavtalet slussas pengar till Östersunds FK. Pengar som det felaktigt påstås och insinueras ursprungligen kommer via Östersundshem och den så kallade markaffären. Det skulle möjliggjorts genom att Östersundshem köpt mark av Peab till ett överpris – där den delen av köpeskillingen som är över marknadsvärdet sedan enligt UG ska ha slussats vidare till Östersunds FK.

  Korrekta fakta: När händelserna inträffar i tiden visar att det omöjligt kan ha skett på det sätt som Uppdrag Granskning hävdar, eftersom förslaget om sponsring skickades drygt ett år innan jag tillträdde som vd för Östersundshem.
   
 • Fel om bud i ”markaffären” UG hävdar felaktigt att Östersundshem ska ha betalat ett överpris för marken bolaget köpte av Peab – pengar som sedan påstås ska ha slussats vidare till Östersunds FK. Det ska bland annat ha skett genom ett sponsringsavtal med Peab (enligt ovan) som sålde marken.

  I reportaget leds detta i ”bevis” genom ett dokument med ett så kallat indikativt ”hemligt” bud där Östersundshem via undertecknad den 3 februari 2014 vid ett möte ska ha presenterat att bolaget vill köpa mark av Peab för 82 Mkr. När affären sedan slutförs juli 2014, sätts priset till 127 Mkr. Enligt inslaget ska mellanskillnaden på 45 Mkr mellan det ”hemliga” indikativa budet och den genomförda affären ha slussats vidare genom att Peab sponsrar Östersunds FK.

  Korrekta fakta: Den slutliga affären som gjordes för 127 Mkr innefattade mer mark än det initiala budet på 82 Mkr. Uppdrag Gransknings påstående om att det betalades ett överpris är som att jämföra äpplen och päron eftersom den affär som gjordes omfattade större tillgångar än vad som ingick i det initiala ”hemliga” budet. Därmed blev investeringen större än ursprungsbudet – något som är vanligt i fastighetsaffärer. Dessutom inleds ofta en förhandling på en nivå och sedan förändras priset under förhandlingens gång.
   
 • Fel om överpris i markaffär UG vill leda i bevis att den ovan nämnda affären skedde till ett överpris genom att hänvisa till en värdering som gjorts av en anonym icke-auktoriserad person. Denna person kom fram till att den mark som Östersundshem förvärvade endast var värd 80 – 90 Mkr.

  Korrekt fakta: Under senhösten 2014 och inledningen av 2015 lät Östersundshem göra en värdering av dessa tillgångar av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. I den konstaterade den auktoriserade värderingsmannen P-O Skoog på Forum att tillgångarna var värda 141.5 Mkr. Alltså mer än de 127 Mkr som Östersundshem betalat för marken, och betydligt mer än vad den anonyme värderaren som UG bygger sin rapportering på.
   
 • Fel om luftfakturor UG hävdar att Östersunds FK har tillförts flera miljoner kronor genom luftfakturor. Det påstås ha skett genom att fakturor skickats för arbeten som sedan inte utförts. Pengar som felaktigt påstås ha slussats vill klubben via Östersundshem, via bolagen Peab och Nordic Moving.

  Korrekta fakta: Peab och Nordic Moving har sedan 2006 varit sponsorer till Östersunds FK. Åklagare har väckt åtal kring de påstådda luftfakturorna, vilket bestrids av undertecknad, som vid tiden då arbetena utfördes både var vd för Östersundshem och styrelseordförande för klubben. Huvudförhandling vid Härnösands tingsrätt sker under september och oktober 2019. Bevisning som visar att arbetena utfördes finns som inlaga i Härnösands tingsrätt (målnr B 785-18).
   
 • Fel om värde på restaurang Uppdrag Granskning påstår felaktigt att värdet på Östersunds FK:s restaurang – som var en gåva från Fältjägaren Fastigheter AB - skrivits upp för att klara de ekonomiska kraven för att behålla elitlicens.

  Korrekta fakta: Östersunds FK:s räkenskaper granskades utan anmärkning av elitlicensnämnden.

  Värdet på klubbens restaurang har ej skrivits upp, vilket framgår av offentliga bokslut, som finns att tillgå hos bolagsverket. Dessutom har två av varandra oberoende värderare kommit fram till en högre värdering än de 3,1 miljoner kronor som restaurangen tagit upp till i boksluten. Även klubbens dåvarande auktoriserade revisor – Andreas Wahlin – har godkänt värderingen.
   
 • Fel om elitlicens Uppdrag Granskning påstår felaktigt att Östersunds FK:s elitlicens räddas av pengar från Peab. Programmet hänvisar tilI mejl från Östersunds FK, enligt vilket bland annat kronofogden hotar med indrivning och att det vid tidpunkten fanns 123 obetalda fakturor och att dessa sammanlagt uppgick till 1,6 miljoner kronor.

  Korrekta fakta: Klubben tillfördes totalt cirka 30 miljoner kronor under dessa år, bland annat genom försäljningen av Modou Barrow för ca 15 miljoner kronor och Daniel Kindbergs investering i spelartruppen på ca 15 miljoner. Dessa poster medförde att klubben tillfördes närmare 30 miljoner kronor. Intäkterna under tiden från Peab är hänförliga till sponsoravtal och utförda tjänster – allt enligt godkända avtal. Så att de påstådda skulderna om 1,6 miljoner kronor skulle hotat elitlicensen faller på sin orimlighet då klubben tillfördes ovan nämnda 30 miljoner kronor under perioden.
   
 • Fel om läktare, spelarbonus och värdering restaurang I UG:s uppföljande inslag om Östersunds FK var det fortsatt grava faktafel. De mest uppenbara och allvarliga felaktigheterna rör kostnaderna för utbyggnaden av läktaren, spelarbonusarna och värderingen av klubbens restaurang.

  Korrekta fakta: När det gäller kostnaderna som krävdes för att förbättra läktarna så att klubben skulle kunna få spela EuropaLeague så var det faktiska kostnader som klubben hade, inte som man får intrycket av UG:s rapportering en investering – det vill säga en tillgång klubben äger - som man låtit spelarna vara med och betala för. Skälet till att det är kostnad beror på att kommunen betalade förbättringen av läktarna och sedan ska denna utgift under år framöver till fullo betalas tillbaka genom en höjd hyra som klubben betalar till kommunen för att få använda Jämtkraft Arena, som till 100% ägs av kommunen. Alltså kan det inte som Uppdrag Granskning hävdar röra sig om en investering eftersom klubben inte äger arenan. Fakta är dessutom att kostnaden var större än de 8 Mkr som anges i programmet. De uppgick i själva verket till 13,8 Mkr, mellanskillnaden på 5,8 Mkr i kostnader behövde inte spelarna vara med och betala.

  När det gäller spelarbonusarna hävdar UG felaktigt att det funnits ett missnöje bland truppens 26 spelare med bonusens storlek. Något som till största delen härrör från den felaktiga tolkningen att klubben egentligen inte borde dragit kostnaderna för förbättringarna av läktarna från de intäkterna som utgjorde grunden för spelarnas bonus, vilket redogörs för ovan. Spelarnas lagkapten Tom Pettersson dementerar också tydligt att det inte finns något missnöje, utan det bygger Uppdrag Granskning på en anonym chatt. Vad uppdrag granskning inte heller redogör för är att spelarna inte själva behöver stå för de sociala kostnaderna på den bonus på 480 000 kr som varje spelare fått. Klubben efterskänkte alltså 144 000 kr per spelare.

  När det gäller den mobila restaurangen Hörnsparken, som varit etablerad på tre olika platser visar värderingar som UG fått ta del av men valt att bortse ifrån, att den är upptagen till ett korrekt värde i balansräkningen, det vill säga 3.1 Mkr. I inslaget försöker Uppdrag Granskning göra gällande att det handlar om en annan restaurang eftersom den vid tillfället för värderingen låg på en annan plats. Detta är felaktigt eftersom det rör sig om en mobil restaurang, och efter värderingen flyttades den på. Värderingen av restaurangen speglar också att den är just mobil, vilket i sig har ett värde. Även dessa fakta bortser Uppdrag granskning ifrån i sin rapportering.
   

Det här var de största faktafelen. Faktafel som hade kunnat undvikas om redaktionen haft bättre företagsekonomisk kompetens och gjort mer grundläggande research. Då UG har ett stort genomslag både direkt och via andra medier ställer dessa faktafel till stor skada för mig personligen och för Östersunds Fotbollsklubb.

Jag inser att UG inte kan ändra den rapportering som är gjord. Då intresset varit stort från UG:s sida kan jag tänka mig att en fortsatt bevakning sker. Om så blir fallet vill jag veta hur du som programdirektör kommer att säkerställa att korrekta fakta presenteras. Och hur tidigare felaktiga fakta tydliggörs för era tittare.

Den kritiska rapporteringen som till stor del bygger på felaktiga fakta och ett tendentiöst berättande har inte bara varit emotionellt på påfrestande för mig. Det får man ibland får räkna med i min position, men det har framför allt drabbat mina nära och kära hårt – inte minst mina barn har fått lida. Ett hårt straff eftersom de anklagelser som UG till stor del bygger på ännu inte prövas rättsligt, och jag har goda förhoppningar på att bli frikänd.

Ser fram emot ditt svar.

Bästa hälsningar

Daniel Kindberg

E-post: daniel.kindberg@nockt.se

Telefon: 0703146407

Taggar: