Seafire AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm under 2019

Report this content

Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har beslutat om att verka för att byta handelsplats från NGM Nordic MTF till Nasdaq First North i Stockholm. Bolaget kommer att verka för att genomförandet av bytet av handelsplats sker under 2019 och är ett led i Seafires expansiva strategi.

Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic MTF som är en så kallad multilateral handelsplats (MTF). Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North skulle vara ett positivt och viktigt steg i Seafires utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen om Seafire samt stärka dess varumärke bland annat genom Nasdaqs internationella igenkänningsfaktor. Vidare förväntas ett upptagande till handel på Nasdaq First North att tillgodose intresse från institutionella investerare samt därutöver ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna då Bolaget bedömer att denna typ av investerare har bättre möjlighet till handel på Nasdaq First North. Styrelsen anser vidare att ett listbyte skulle ge ökad tillit för partners och potentiella förvärvsobjekt och i förlängningen leda till bättre affärer för Bolaget.

Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Seafire kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats till Nasdaq First North.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende planerat listbyte är Eminova Partners AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 kl. 14:00 (CEST).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Prenumerera

Dokument & länkar