SEAFIRE AB DELÅRSRAPPORT 2 2020: STARK RESULTATTILLVÄXT!

Report this content

EBITDA ÖKADE 126% TILL 13,9 MKR - E-HANDELN INOM MICROMOBILITY DRIVER TILLVÄXTEN

KVARTALET APRIL – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 26% till 73,6 Mkr (58,5)

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 126% till 13,9 Mkr (6,1)

 • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar ökade med 68% till 6,2 Mkr (3,7). Resultatet är, som tidigare kommunicerats, belastat med nedskrivning av goodwill för Followit på 5,6 Mkr. EBIT justerat för nedskrivningen uppgick till 11,8 Mkr.

 • Resultatet efter skatt ökade med 157% till 3,2 Mkr (1,2)

 • Resultat per aktie ökade med 154% till 0,33 kr (0,13)

HALVÅRET JANUARI – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 41% till 119,7 Mkr (85,0)

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 164% till 17,9 Mkr (6,8) 

 • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar ökade med 134% till 7,9 Mkr (3,4).

 • Resultatet är,som tidigare kommunicerats, belastat med nedskrivning av goodwill för Followit på 5,6 Mkr. EBIT justerat för nedskrivningen av goodwill uppgick till 13,4 Mkr.

 • Resultatet efter skatt ökade till 1,8 Mkr (-0,5)

 • Resultat per aktie ökade till 0,18 kr (-0,05)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Som kommunicerades den 22 april 2020 försattes dotterbolaget Followit Sweden AB i konkurs. Followit har under åren 2017 till 2019 haft ett negativt resultat på sammanlagt 12,5 Mkr och resultatet under första kvartalet 2020 blev -1,1 Mkr. Konkursen resulterar i en nedskrivning av goodwill om 5,6 Mkr, vilket har belastat resultatet under andra kvartalet. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020, kl 9.30

KORT OM SEAFIRE

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på ca 200 msek. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar