Seafire beslutar om en riktad emission till Creades om 40 MSEK

Report this content

Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Nyemissionen”). Nyemissionen är riktad till Creades AB (publ) (”Creades”) och teckningskursen uppgår till 20,00 SEK per aktie. Bolaget tillförs genom Nyemissionen 40 MSEK före transaktionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SEAFIRE AB (PUBL).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för Nyemissionen är att bredda ägarbasen med en långsiktig, institutionell aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning som stärker Bolagets balansräkning samt ger ytterligare medel för vidare förvärvstillväxt. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 9,1 procent jämfört med gårdagens stängningskurs. För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 16,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 10 232 767 aktier till totalt 12 232 767 aktier. Den riktade emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 335 984,70 SEK från 1 719 026,58 till 2 055 011,28 SEK. Creades investering i Seafire görs via en kapitalförsäkring hos Avanza.

Vi är glada att få in Creades som huvudägare i Seafire. Det är mycket värdefullt att ha en välrenommerad och stark institutionell ägare med oss inför fortsatt tillväxt och värdeskapande”, säger Johan Bennarsten, VD och grundare på Seafire.

Vi gillar förvärvande bolag och har stor tilltro till Seafires ledning och strategi och ser därför fram emot en spännande tillväxtresa framöver”, säger John Hedberg, VD Creades.

Rådgivare

Augment Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 08.30 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Seafire i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Seafire har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram.
Dokument & länkar