Seafire beslutar om en riktad nyemission om 40 MSEK till Alcur Fonder

Report this content

Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 28 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 1 739 131 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Nyemissionen”). Nyemissionen är riktad till Alcur Fonder och teckningskursen uppgår till 23,00 SEK per aktie. Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 40 MSEK före transaktionskostnader. Därtill har Alcur Fonder, genom en blockaffär utanför marknaden, förvärvat 230 000 aktier av Seafires tidigare investeringschef Mats Gullbrandsson (”Blockaffären”).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SEAFIRE AB (PUBL).

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för Nyemissionen är att bredda ägarbasen med en långsiktig, institutionell aktieägare samt att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning som stärker Bolagets balansräkning samt ger ytterligare medel för vidare förvärvstillväxt. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio senaste handelsdagarna. För existerande aktieägare innebär Nyemissionen en utspädningseffekt om cirka 12,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 12 232 767 aktier till totalt
13 971 898 aktier. Nyemissionen innebär ett ökat aktiekapital med 292 160,70 SEK från 2 055 011,28 till 2 347 171,98 SEK.

Därtill har Alcur Fonder genom Blockaffären förvärvat 230 000 aktier av Seafires tidigare investeringschef Mats Gullbrandsson. Blockaffären genomförs till samma villkor som Nyemissionen.

”Vi är stolta att få in Alcur som huvudägare i Seafire vid sidan om Creades. Alcur är en framgångsrik investerare och kunnig ägare med fint track record av värdeutveckling. Genom emissionen stärker vi balansräkningen och får ytterligare kapacitet för förvärv för fortsatt tillväxt”, säger Johan Bennarsten, VD och grundare av Seafire.

”Vi har stort förtroende för VD och grundare Johan Bennarsten och hans teams förmåga att allokera kapitalet på ett värdeskapande sätt och ser fram emot en tillväxtresa”, säger Mikael Holm-Lorsell och Wilhelm Gruvberg på Alcur Fonder.

Rådgivare                                                                                                     

Augment Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Nyemissionen och Blockaffären.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021 kl. 08.30 (CEST).

Kort om Seafire

Seafire är ett investmentbolag med en förvärvsstrategi. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Seafire i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Seafire har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram.