Seafire beslutar om riktad emission om 6 MSEK

Report this content

Styrelsen i Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 19 april 2018, idag den 5 april 2019 beslutat om en riktad nyemission av 1 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av Nordbutiker AB u.n.ä Björknäs Förvaltning AB som dellikvid vid förvärvet av Nordbutiker i Sverige AB. Teckningskursen uppgick till 6 kronor per aktie.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SEAFIRE AB (PUBL).

Sammanfattning

Som tidigare kommunicerats förvärvades Nordbutiker i Sverige AB idag den 5 april 2019. I samband med tillträdet betalade Bolaget 6 miljoner kronor av köpeskillingen för Nordbutiker i Sverige AB genom en kvittningsemission av 1 000 000 aktier till kursen 6 kronor per aktie. Emissionen riktades till säljaren Nordbutiker AB u.n.ä Björknäs Förvaltning AB, som tecknade samtliga emitterade aktier.

Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 9 699 433. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 10,3 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 14:20 (CET).

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Seafire i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Seafire har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar