Seafire förvärvar industrikoncernen Färg-In AB

Report this content

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Koncernen”) har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Färg-In AB (”Färg-In”” eller ”Bolaget”) från säljarna Ulf och Björn Lundgren. Tillträde har skett per idag den 4 januari 2021. Seafire har samtidigt ingått avtal med rådgivare för att i början av 2021 undersöka möjligheterna till att omfinansiera Koncernens skuldfinansiering vilket skulle ge ytterligare finansiell beredskap för fortsatt exekvering av Seafires förvärvsstrategi.

Vi är glada över att ha fått förtroende att förvärva och med det fortsätta att utveckla Färg-In. Bolaget har en hög servicenivå och stort tekniskt kunnande som genom ett långsiktigt samarbete med leverantörer och kunder skapat en stark marknadsposition. Färg-In är väl positionerade för ytterligare försäljningstillväxt och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Färg-In AB (”Färg-In”) med dotterbolaget Leksands Industrifärg AB är ledande leverantör av industrifärg till den tillverkande industrin i västra Svealand och Norrland. Färg-In förväntas omsätta mer än 86 MSEK med en EBITDA på knappt 10 MSEK under 2020. Under föregående år 2019 uppgick nettoomsättningen till 84 MSEK med en EBITDA på drygt 9 MSEK. Säljarna fortsätter i sina operativa roller efter övertagandet.

Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på ca 317 MSEK och en EBITDA på ca 42 MSEK räknat som rullande tolv månader från 30 september 2020.

Köpeskillingen uppgår till 58 MSEK, inklusive en preliminär nettokassa på 5 MSEK, och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 1,5x EBIT över 8 MSEK, max 4,5 MSEK per år, under 2021 och 2022. Av köpeskillingen erläggs 20 MSEK kontant vid tillträdesdagen den 4 januari 2021, finansierat genom upptagande av ett brygglån från Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent och löper till och med 4 juli 2021. Vidare finansieras 30 MSEK genom en säljarrevers samt 8 MSEK genom en riktad emission av 533 334 aktier till en kurs på 15 SEK/aktie till säljarna, vilket ger en utspädning på ca 5,5 procent.

Färg-In

Färg-In levererar industrifärg, tillbehör och teknisk rådgivning till den produktmålande metall- och träindustrin företrädesvis i västra Svealand och i norra Sverige. Bolaget har utvecklat ett framgångsrikt koncept som bygger på stark kundfokusering och värdeadderande tjänster kopplade till själva produktförsäljningen. Bolaget består av Färg-In AB och det helägda dotterbolaget Leksands Industrifärg AB. Färg-In etablerades 1974 och har 18 anställda. Verksamheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn i Värmland och med lokal representation i Leksand och Skellefteå.

Det är med stor glädje vi hälsar Seafire som ägare till Färg-In och Leksands Industrifärg. Vi ser fram emot att utveckla rörelsen tillsammans med Seafire. Vi vet att Seafire kommer bidra med resurser som möjliggör en fortsatt expansion för koncernen”, säger Björn Lundgren, VD på Färg-In.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 kl. 14:15 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med sex bolag och omsättning på ca 317 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Dokument & länkar