Seafire offentliggör prospekt för nyemission samt planerad notering på Nordic MTF

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt för nyemission samt planerad notering på NGM:s handelsplattform Nordic MTF. Med anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och nu finns tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats, www.seafireab.com.

Styrelsen för Seafire har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige, Finland och utomlands, att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Vidare har styrelsen för Seafire ansökt om notering av Bolagets aktier på Nordic MTF (”Noteringen”). Syftet med Erbjudandet och Noteringen är att bland annat att sprida ägandet i Bolaget, möjliggöra ytterligare förvärv samt accelerera befintliga portföljbolags utveckling genom investeringar i produktutveckling och marknadsexpansion.

Erbjudandet i korthet:

  • Styrelsen har beslutat om en nyemission av högst 1 666 667 nya aktier som tillför Bolaget högst cirka 20 MSEK före emissionskostnader.
  • Styrelsen har även beslutat om ytterligare en nyemission som innebär att Bolaget vid stor efterfrågan på Erbjudandet i marknaden kan tilldela högst 416 667 ytterligare aktier, motsvarande högst cirka 5 MSEK.
  • Erbjudandepriset uppgår till 12,00 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om cirka 35,7 MSEK före Erbjudandet.
  • Bolaget har från ett antal existerande och externa investerare erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK samt från ett antal externa investerare erhållit garantiåtaganden om cirka 10 MSEK. Totalt har således teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet inhämtats.
  • Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 oktober till och med den 13 oktober 2017. Leverans av tilldelade aktier sker snarast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 45.
  • Styrelsen för Seafire har ansökt om att Bolagets aktier ska noteras på Nordic MTF. Bolaget beräknar första dag för handel till den 10 november 2017.

Bakgrund och motiv

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. Som en del av Bolagets affärsstrategi kan någon ur Seafires team vid behov gå in som VD i portföljbolagen under en interimsperiod. Seafire förvärvar normalt bolag med en omsättning upp till cirka 100 MSEK, något som kräver en operationell ansats vilket normalt inte ligger i investmentbolags eller riskkapitalbolags strategi. Konkurrensen om förvärvsobjekt är således ofta begränsad till entreprenörer eller industriella aktörer.

Seafire har sedan 2016 förvärvat samtliga utestående aktier i Hedén Group AB och Followit Sweden AB.

Hedén Group AB

Grundades 1964 av personal med bakgrund från Hasselblad och levererar egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus, bländare och zoom i filmkameror till den professionella film- och medieindustrin. Hedén utvecklade de första externa motorerna för filmkameror och grundaren Björn Hedén tilldelades en Oscarsplakett avseende år 2009, Scientific or Technical Achievement Award. Hedén Group AB har sedan Seafires övertagande utvecklat en produkt för integration med Fujinons (Fujifilm Corporation) och Sonys produkter. Första leveranserna beräknas ske under det fjärde kvartalet 2017.

Followit Sweden AB

Grundades 1974 och är en ledande specialist för positionering av djur för forskning och boskapsövervakning men även positionering och övervakning av transporter, fordon och stöldbegärlig egendom. Bolaget levererar avancerad utrustning för spårning via GPS, GSM eller VHF i utmanande miljöer och krav på lång batteritid. En nyutvecklad produkt, ContactGPS3, för jakt och spårning av egendom, beräknas lanseras under det fjärde kvartalet 2017.

Johan Bennarsten, grundare och VD för Seafire kommenterar:

”Nyemissionen och noteringen ger oss möjlighet att skapa den ledande småbolagsutvecklaren på den svenska marknaden. Tillväxtsatsningarna i dotterbolagen Hedén Group AB och Followit Sweden AB kommer ge resultat under 2018. Lanseringen av Hedéns första produkt under Seafires ägarskap, en zoom-kontroll för integrering med marknadsledarna Fujinons och Sonys produkter, har tagits emot oerhört väl och överträffar våra förväntningar. Med den stärka investeringsorganisationen har Seafire en utmärkt plattform för en framgångsrik utveckling”.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet som är upprättat av styrelsen i Seafire har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och har passporterats till Finland genom anmälan till den finska finanstillsynsmyndigheten (Finansinspektionen). Prospektet och anmälningssedel hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.seafireab.com, Invesdor Oy:s webbplats www.invesdor.com/seafire, samt på Aqurat Fondkommission AB:s webbplats www.aqurat.se.

Rådgivare

Invesdor Oy är arrangör i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare avseende svensk rätt i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklare de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta meddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige eller Finland, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Prenumerera