• news.cision.com/
  • Seafire AB/
  • Seafire offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Seafire offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Report this content

Seafire AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 23 februari 2021 att Bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 200 miljoner kronor inom ett ramverk om 300 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid på 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 9,00 procentenheter.

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.seafireab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer att lämna in ansökan om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli omkring den 26 mars 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 18.00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Dokument & länkar