Seafires nyemission avslutad inför planerad notering på Nordic MTF

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Seafire AB (publ):s (”Seafire” eller ”Bolaget”) nyemission om högst 1 666 667 aktier, motsvarande cirka 20 MSEK (”Erbjudandet”) tillförde Bolaget cirka 16 MSEK före emissionskostnader och blev därmed tecknad till 80 procent. Genom Erbjudandet har Seafire fått cirka 350 nya aktieägare. Bolaget beräknar första dag för handel på Nordic MTF till den 10 november 2017.

Seafire har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför planerad notering på Nordic MTF erbjuda allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige, Finland och utomlands att teckna högst 1 666 667 aktier till ett pris om 12 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 20 MSEK. Syftet med Erbjudandet och noteringen är att bland annat att sprida ägandet i Bolaget, möjliggöra ytterligare förvärv samt accelerera befintliga portföljbolags utveckling genom investeringar i produktutveckling och marknadsexpansion.

Erbjudandet tecknades till cirka 16 MSEK, vilket innebär att 1 333 334 aktier emitteras. Cirka 18,7 procent av Erbjudandet, motsvarande cirka 3,7 MSEK tecknades av garanter enligt ingångna garantiavtal. Antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 2 976 326 till 4 309 660 och aktiekapitalet från 500 000 SEK till cirka 723 990 SEK. Genom Erbjudandet har Seafire fått cirka 350 nya aktieägare. Den överteckningsemission som Seafire beslutat om, för att vid stor efterfrågan på Erbjudandet i marknaden kunna tilldela ytterligare aktier, kommer inte att utnyttjas.

Styrelsen för Seafire har ansökt om att Bolagets aktier ska noteras på Nordic MTF. Bolaget beräknar första dag för handel till den 10 november 2017 under förutsättning att Nordic Growth Market NGM AB godkänner Bolagets ansökan.

Johan Bennarsten, grundare och VD: ”Vi tackar alla investerare som tecknat sig i emissionen och önskar er välkomna som aktieägare i Seafire. Kapitaltillskottet ger oss möjligheten att utveckla portföljbolagen ytterligare samt göra fler förvärv och etablera Seafire till en ledande småbolagsutvecklare”.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 17 oktober 2017.
  • Likviddag för avräkningsnotor är den 20 oktober 2017.
  • Av Bolaget beräknad första dag för handel på Nordic MTF är den 10 november 2017.

Rådgivare

Invesdor Oy är arrangör i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB är finansiell rådgivare och DLA Piper Sweden är legal rådgivare avseende svensk rätt i samband med Erbjudandet. Augment Partners AB kommer att vara Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta meddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige eller Finland, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Om oss

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Prenumerera

Dokument & länkar