SealWacs AB (publ) Bokslutskommuniké för 2020

Styrelsen för SealWacs AB avger härmed bokslutskommuniké för 2020.

Sammanfattning perioden januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 757 kSEK (-1 326)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,20 SEK (-0,22)
 • Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad
 • Bolaget har på grund av den pågående pandemin inte fått besöka tillverkarna sedan slutet av februari, vilket medförde att utprovningen av ett komplett sensorsystem fick avbrytas
 • Planen var att åter komma igång med utvärderingen under oktober månad
 • Den fortsatta utprovning hos svenska tillverkare har på grund av den ökade smittspridningen från oktober, ännu inte kommit i gång

Sammanfattning perioden oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -727 kSEK (-297)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,08 SEK (-0,05)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 267 kSEK (257)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kallelse till extra bolagsstämma 19 mars 2021
 • Ny VD tillträder 1 mars 2021
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Kommentarer från styrelsen

 • Sammanfattande analys av väsentliga händelser under 2020

I pressmeddelande från den 7 april meddelade styrelsen att utvärderingen, som enligt planerna skulle vara genomförda innan sommaren 2020, som en följd av den pågående pandemin, tills vidare hade fått avbrytas. Avsikten var att komma igång med igen så snart smittspridningen avtagit tillräckligt men den ökade spridningen under hösten har omöjliggjort fortsatta tester. Intresset för att fortsätta prova ut SealWacs Sensor avtog succesivt hos den tillverkare som medverkat i testverksamheten och de har även meddelat att de inte har för avsikt att köpa in några sensorsystem under den närmaste perioden.

Bolaget har därför beslutat sig för att söka kontakt med en annan svensk tillverkare i syfte att komma vidare med valideringstester så snart smittspridningen av Covid-19 tillåter detta.

En omedelbar konsekvens av den situation som nu uppkommit är att styrelsen beslutat om full nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar, som består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

I och med nedskrivningen av värdet på SealWacs tillgångar kommer Bolaget ha förbrukat mer än halva aktiekapitalet och som en följd av detta har styrelsen kallat till extra bolagsstämma för att bland annat fatta beslut om nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust.

SealWacs verkställande direktör, Sören Sandström, har av familjeskäl fattat beslut om att avgå från den 28 februari 2021. Ersättare som VD blir från och med den 1 mars 2021, Erik Isberg, en av medgrundarna i SealWacs. Erik Isberg har mångårig erfarenhet av avancerade FoU-uppdrag för flera av landets större exportföretag. Han har medverkat i utvecklingen av ett flertal nya produkter som sedan introducerats på den internationella marknaden. Några av de främsta skälen till valet av Erik Isberg som ny VD är att han är väl insatt i Bolagets verksamhet och är även den person som ansvarat för och drivit framtagningen av SealWacs sensorsystem.

SealWacs uppfattning är att Bolaget idag förfogar över ett komplett och väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle och att det inte borde vara omöjligt att hitta en tillverkare som vill medverka till att slutföra nödvändiga valideringstester och att väl genomförda sådana med goda resultat borde kunna leda till att plastpåstillverkare i Sverige och utomlands vill införskaffa tekniken.  SealWacs kommer därför att fortsätta ansträngningarna att visa industrin hur användningen av SealWacs Sensor leder till minskad kassation och ökad lönsamhet.  

 • Under januari månad 2020 genomförde Bolaget en företrädesemission om 2,46 MSEK (cirka 2,34 MSEK efter emissionskostnader). Syftet med emissionen var att finansiera de fortsatta valideringarna av metodens funktion och tillförlitlighet. Emissionen fulltecknades. 
 • I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare.
 • Preliminära testresultat visar att sensorsystemet fungerar som det ska och ger förväntade och användbara resultat.
 • Utprovningen är dock inte tillräcklig. Systemet behöver testas under längre tid och både ge svar på hur tillförlitligt det är och ifall användarna har krav på ytterligare förenklingar i användningen.
 • En validering av det kompletta sensorsystemets funktion och tillförlitlighet, igångsattes under sista kvartalet 2019 och fortsatte under de två första månaderna av 2020. I och med att landet blev indraget i den alltjämt pågående Corona-pandemin i början av mars, fick utvärderingen avbrytas och har ännu inte kommit igång igen.
 • Den tillverkare som tidigare medverkat i utprovningen har meddelat att de inte önskar fortsätta samarbetet och att de inte avser att investera i SealWacs teknik under den närmaste perioden.
 • Bolaget söker nu efter en ny samarbetspartner för att kunna genomföra de nödvändiga valideringstesterna.
 • Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 5 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Under stora delar av 2018 och våren 2019 har arbetet varit inriktat mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. Det har varit en tidskrävande och mödosam process men nödvändig för utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

När det upptäcktes att sensorn inte fungerade som det är tänkt vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar och inte heller klarade högre inblandning av återvunnen plast (sensorsignalen var i det senare fallet för svag för att det skulle gå att detektera problem med svetsen), inriktades arbetet mot att lösa dessa problem.

Det visade sig nödvändigt att komplettera sensor + larm med ett flertal nya funktioner, såsom en lättanvänd manöverpanel, ett effektivt kommunikationssystem och en datalogger för information om hur länge produktionen varit undermålig.

Anpassningsarbetet, vidareutvecklingen och utprovningen har nu kommit så långt att sensorsystemet är väl anpassat för tillverkningsparametrarna och de befintliga arbetsrutinerna hos de svenska tillverkare som varit involverade i arbetet. Den efter vidtagna åtgärder fortsatta utprovningen har sedan fungerat utan avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Arbetet ledde fram till att tillverkaren och SealWacs, under sista kvartalet av 2019, påbörjade en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet. Målsättningen med utvärderingen är att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren har ställt på produkten. Utprovningen är tills vidare avbruten på grund av den pågående pandemin men kommer att fortsätta så snart situationen tillåter det.

 • SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

 • Fördelar med SealWacs sensor
  • SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
  • Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
  • Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
  • Kassationskostnaderna minskar radikalt
  • SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
  • Global marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
  SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 19 februari 2021

Styrelsen
 

Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan – dec
Belopp i SEK 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning - - - -
Rörelsens kostnader -727 085 -297 256 -1 756 839 -1 325 662
Rörelseresultat -727 085 -297 256 -1 756 839 -1 325 662
Resultat från finansiella poster - - - -
Resultat före skatt -727 085 -297 256 -1 756 839 -1 325 662
Skatt - - - -
Periodens resultat -727 085 -297 256 -1 756 839 -1 325 662
Resultat per aktie, SEK -0,08 -0,05 -0,20 -0,22
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,08 -0,05 -0,20 -0,22
Genomsnittligt antal aktier 9 240 810 6 160 540 8 824 797 6 160 540
Balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 0 2 050 000
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 111 715 138 254
Kassa och bank 1 267 249 256 738
Summa omsättningstillgångar 1 378 964 394 992
Summa tillgångar 1 378 964 2 444 992
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 1 150 404 1 784 288
Avsättningar 0    440 000
Kortfristiga skulder 228 560 220 704
Summa eget kapital och skulder 1 378 964 2 444 992
 

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2018-12-31 1 909 767 1 213 500 0 -13 317 3 109 950
Årets resultat -1 325 662 -1 325 662
Eget kapital 2019-12-31 1 909 767 1 213 500 0 -1 338 979 1 784 288
Nyemission 954 884 1 509 332 2 464 216
Emissionskostnader -127 761 -127 761
Återföring uppskrivning -1 213 500 -1 213 500
Årets resultat -1 756 839 -1 756 839
Eget kapital 2020-12-31 2 864 651 0 1 381 571 -3 095 818 1 150 404
Kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i SEK jan – dec2020 jan – dec 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 360 339 -1 325 662
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 34 395 -147 974
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 336 455 -
Årets kassaflöde 1 010 511 -1 473 636
Likvida medel vid årets början 256 738 1 730 373
Likvida medel vid årets slut 1 267 249 256 738
 

Nyckeltal

okt-dec
2020
okt-dec
2019
jan – dec 2020 jan – dec 2019
Nettoomsättning, kSEK - - - -
Rörelseresultat, kSEK -727 -297 -1 757 -1 326
Periodens resultat, kSEK -727 -297 -1 757 -1 326
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,08 -0,05 -0,20 -0,22
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,08 -0,05 -0,20 -0,22
Eget kapital per aktie, SEK 0,12 0,29 0,12 0,29
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg
Soliditet, % 83,4 73,0 83,4 73,0
Medelantalet medarbetare - - - -
Genomsnittligt antal aktier 9 240 810 6 160 540 8 824 797 6 160 540
Antal aktier vid periodens utgång 9 240 810 6 160 540 9 240 810 6 160 540

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

 

Rörelseresultat

För Bolagets immateriella anläggningstillgångar, som består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, har nedskrivning gjorts i sin helhet. Nedskrivningen har skett mot uppskrivningsfond, uppskjuten skatt. Resultatet har under perioden påverkats med nedskrivning om 396 500 SEK.   

Finansiell ställning 

För att möjliggöra validering och för att kunna inleda kommersialisering av SealWacs sensors-system, bestående av den sedan tidigare utvecklade ”SealWacs Sensor”, och senare framtagna larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, fattade styrelsen i SealWacs, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019, beslut om företrädesemission. Nyemissionen om sammantaget 2,46 MSEK, genomförde och fulltecknades under januari månad 2020.

Den försening som drabbat bolaget som en följd av Coronapandemin innebär att bolaget för närvarande inte kan uppvisa en verifierad utrustning. Det är styrelsen bedömning att det under rådande förhållanden är svårt att genomföra ytterligare en nyemission. Av denna anledning har styrelsen beslutat om full nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar, som består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.  I och med nedskrivningen kommer Bolaget ha förbrukat mer än halva aktiekapitalet och som en följd av detta har styrelsen kallat till extra bolagsstämma för att fatta beslut om nedsättning av aktiekapitalet.

Även om kostnaderna för SealWacs drift och produktutveckling är tämligen låga konstaterar styrelsen att det saknas tillräckligt kapital för att täcka kostnaderna för Bolagets verksamhet under de närmaste 12 månaderna. Styrelsen för kontinuerliga diskussioner om hur Bolagets ska kunna tillföras ytterligare kapital för att säkra den fortsatta utvecklingen.

Företrädesemission genomförd i januari 2020

Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. 3 080 270 aktier nyemitteras och SealWacs tillfördes därmed cirka 2,46 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,13 MSEK. 2 483 952 aktier (motsvarande cirka 81 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 2 864 651,10 SEK fördelat på 9 240 810 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Risker och osäkerhetsfaktorer

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning för 2019 och Memorandum från 2020, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Bokslutskommuniké har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – mars 2021                                                                                                                den 7 maj 2021                                          

Årsstämma hålls den 20 maj 2021 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

                                                    

Intygande

Styrelsen intygar att Bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.               

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

                                                    

Göteborg den 19 februari 2021

SealWacs AB (publ)

Styrelsen

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar