SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017

Sammanfattning perioden januari – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 432 kSEK (-1 112)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,47 SEK (-0,36)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 701 kSEK (3 339)
 • SealWacs Sensor CE-märkt
 • Första sensorn installeras hos svensk plastpåstillverkare

Sammanfattning perioden april – juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -689 kSEK (-430)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,14)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11 000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader
 • Ett flertal svenska tillverkare har visat intresse för sensorn
 • Uppkomna stabilitetsproblem har åtgärdats
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

-          Sammanfattning

Under våren 2017 tecknades en första order om leverans av SealWacs Sensor i en produktionslinje hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. SealWacs Sensor ska monteras direkt i produktionslinjen för övervakning av svetskvaliteten i realtid, så att tillverkaren får omedelbart larm när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. På så vis kan höga kassationskostnader på grund av undermåliga bottensvetsar, minska avsevärt. Den 11 maj meddelade vi att installationen hade påbörjats och att den kommer att genomföras stegvis. Den 22 maj publicerades pressmeddelande som klargjorde att sensorn hade CE-märkts.

Vi hoppades tidigare att vi skulle kunna arbeta ikapp de två månader som projektet försenats med under senhösten 2016 men under våren 2017 uppstod oväntade tekniska problem som omöjliggjorde detta. Den förminskade seriemässiga sensorn visade inledningsvis inte upp samma stabilitet som den tidigare testade funktionsprototypen. Problemen har nu åtgärdats men med ytterligare cirka två månaders förseningar som följd. Fortsatta utprovningar har sedan visat att den seriemässiga sensorn förmår fånga signalen från svetsen i tillräckligt höga hastigheter och att signalen är helt stabil. Som en följd av de tidigare problemen har dock marknadsintroduktionen och installationen hos kund försenats med totalt cirka fyra månader.

Under augusti månad ska själva larmsystemet färdigställas och kopplas till sensorn. Därefter kan leveransen slutföras. I samarbete mellan SealWacs och kunden, tillverkaren av plastpåsar, fastställs sedan optimala larmnivåer. Sensorn är känslig och noterar minsta avvikelse och det är naturligtvis mycket viktigt att systemet larmar först när avvikelserna är så stora att svetsen är undermålig. Enligt den reviderade tidsplanen ska installationen vara genomförd i september 2017.

Liknande utvärderingar av larmnivåer kommer att behöva göras för ett antal olika materialkvaliteter och produktionslinjer med varierande produktionsteknik men när gränserna väl har fastställts kommer det att generera värdefull kunskap om de framtida kundernas behov, som kan tillämpas vid samtliga framtida installationer.

Behovet att få in viktig feedback är anledningen till att SealWacs har valt att begränsa lanseringen till ett antal producenter i närområdet, vilka redan uttryckt sina intressen för att använda den nya tekniken.

Under våren har vi träffat ytterligare ett antal av de svenska tillverkarna och fått klara besked om deras behov av en lösning på problemet med undermåliga svetsar. De höga kassationskostnaderna som uppstår som en konsekvens av att man inte vet hur länge svetsen håller måttet, är det största problemet man brottas med inom plastpåsindustrin. De svenska tillverkarna vill naturligtvis invänta besked om att SealWacs genomfört en lyckad installation hos den första kunden men samtliga har svarat att de därefter vill vara med och utvärdera funktionen. De inser de stora fördelarna med en sensor, som monteras direkt i produktionslinjen för omedelbart larm när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Tiden för produktionsstopp, utredningsarbete, kassationshantering, omgörning och kostnaderna för kassation på grund av undermåliga bottensvetsar, minimeras därigenom.

En fördel med att vi varit tvungna att lösa ett antal tekniska problem i samband med den pågående installationen är att det kommer att gå betydligt snabbare att genomföra kommande installationer.

Ytterligare två tillverkare har ställt sig positiva till liknande upplägg som den första kunden. Vi kommer därigenom att få tillräckligt underlag för att optimera funktioner som presentationsformat och larmnivåer.

Med undantag för de förseningar som uppstått under våren 2017 har SealWacs produktutveckling, sedan starten i början av 2015, löpt planenligt. Kostnaderna för utvecklingsprojektet har också följt plan. En konsekvens av att bolaget har fått fokusera på att lösa stabilitetsproblemen hos den seriemässiga sensorn är att patentansökan ännu inte hunnits färdigställas. Det är emellertid inte mycket arbete som återstår innan en sådan kan lämnas in och bolaget beräknar att det ska kunna ske snarast efter det att den första installationen har genomförts. Den valda tekniska lösningen hålls hemlig och det finns enligt våra undersökningar inga nyhetshinder för patent.

Genom den valda marknadsstrategin, som går ut på att enbart bearbeta det lilla fåtal företag, som levererar svetsstationer till plastpåstillverkarna (något tiotal sådana företag försörjer den globala marknaden och tusentals plastpåstillverkare med svetsmaskiner), räknar vi med att kunna nå marknaden och de framtida användarna av SealWacs sensor, till låga kostnader. Bolagets planer är att inledningsvis direktbearbeta marknaden med en säljare.

En preliminär överenskommelse har ingåtts med en mycket branscherfaren säljare, som enligt planerna ansluter sig under hösten.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för cirka 2,5 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Utvecklingsarbetet under hösten 2015 och våren 2016 ledde fram till en innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunde mötas. Signalkvaliteten och stabiliteten är till och med betydligt bättre än vad som någonsin uppnåddes med den ursprungliga versionen i laboratoriemiljö.

Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till ny teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

När väl en förminskad seriemässig sensor togs fram uppvisade den sämre stabilitet än vad som uppnåddes med funktionsprototypen. Efter cirka två månaders fokuserat arbete kunde problemen med den försämrade stabiliteten avhjälpas och nu visar den seriemässiga sensorn samma goda stabilitet som funktionsprototypen och dessutom har ytterligare förbättrad känslighet uppnåtts.

Sedan tidig höst 2015 har viktiga slitagetester, med syftet att förbereda en optimal framtida montering och ge information om hur slitaget kan påverka sensorn, genomförts i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle.

De genomförda testerna visade att SealWacs Sensor kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Sensorn påverkar inte heller den löpande produktionen eller utrustningen på något sätt.

Höstens arbete inriktades mot att färdigställa en seriemässig sensor och på produktionsberedning av denna samt att kvalitetssäkra dess funktioner. Det är nödvändigt att säkerställa att de goda egenskaperna som funktionsprototypen uppvisat, bibehålls i den serietillverkade produkten. Nu pågår framtagning av den första tillverkningsserien. Den kommer att frisläppas till marknaden och utvärderas i användartester ute hos kund. Genom detta förfarande räknar vi med att få in värdefull feedback om hur olika plastpåstillverkare önskar få produktionsavvikelser presenterade för sig, genom larm eller omedelbart produktionsstopp.

En styrkefaktor är att SealWacs i det arbetet samarbetar med två ledande svenska plastpåstillverkare, två av aktörerna på bolagets framtida marknad.

Verksamhetens kostnader har hela tiden följt plan med god marginal. Åtgärderna mot ovan nämnda stabilitetsproblem, produktionsberedning, kvalitetssäkring och tillverkning har dock förbrukat fler ingenjörstimmar och krävt ökade materialkostnader.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Endast ett fåtal maskintillverkare levererar svetsutrustning till producenterna av plastpåsar. SealWacs avser att erbjuda SealWacs Sensor till maskintillverkarna, vilken möjliggör en mycket kostnadseffektiv marknadsföringsprocess.

Bolaget räknar med att initialt kunna bygga marknaden med en endast en branscherfaren säljare och är väl förberett för en kommande rekrytering.

Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur kunderna önskar erhålla utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”svetstillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-          Tillverkning av plastpåsar på rulle

Tillverkning av plastpåsar har sedan 1950-talet utvecklats till att bli en högautomatiserad industri. Det är en utveckling som skett inom all verkstadsindustri och där fokus ligger på att ”bygga bort” kvalitetsproblem genom kontinuerlig processförbättring.

Många tusentals tillverkare och sammantaget cirka 16 000 produktionslinjer används när miljarder plastpåsar dagligen produceras. Ur finansiell synvinkel kännetecknas plastpåsindustrin av förhållandevis låga vinstmarginaler, normalt kring några enstaka procent vilket har föranlett industrin att under lång tid eftersträva en rationalisering av tillverkningsprocessen. En hög automatiseringsgrad innebär att det fysiska flödet sker mycket snabbt. Ofta kan en maskinoperatör ansvara för uppåt sju produktionslinjer samtidigt.

Industrin saknar en teknisk lösning för att övervaka och kontrollera kvaliteten av svetsfogar i realtid, dvs. löpande under tillverkningens gång. Istället sker normalt kontrollen genom att maskinoperatören på stickprovsbasis, cirka en gång i timmen, blåser upp en plastpåse och därefter pressar ihop påsen tills den brister. Maskinoperatörens känsla för svetsfogens kvalitet i förhållande till presskraft på påsen avgör om den håller önskad kvalitet. Denna form av kvalitetssäkring leder till omfattande och kostsam kassation, som avsevärt påverkar vinstmarginalen. En felaktig svets kan resultera i att hela den senaste timmens produktion måste kasseras. Tillverkarna själva hävdar att kassationskostnaden kan utgöra hela 10 procent av tillverkningskostnaden. De höga kassationskostnaderna är det ojämförligt största problemet i en för övrigt väl fungerande tillverkning.

SealWacs försöker nu minimera konsekvenserna av problemet genom att övervaka svetsprocessen i realtid och larma eller slå stopp på produktionen, så fort svetsfogen blir undermålig, vilket minimerar kassationen.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor   
 • SealWacs Sensor erbjuder en lösning     på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar     på rulle
 • Metoden upptäcker undermåliga     svetsfogar i realtid
 • Omfattande utredningsarbete,     produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
 • Kassationskostnaderna minskar     radikalt
 • SealWacs produkt kommer vid normal     marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
 • Global marknadsföring kan riktas     mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 18 augusti 2017

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag apr   – jun jan   – jun jan   - dec
Belopp i kSEK 2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning - - - - -
Rörelsens kostnader -689 -430 -1 432 -1 112 -2 5153 076248 449
Rörelseresultat -689 -430 -1 432 -1 112 -2 515
Resultat från finansiella poster - - - - -
Resultat före skatt -689 -430 -1 432 -1 112 -2 515
Skatt - - - - -
Periodens resultat -689 -430 -1 432 -1 112 -2 515
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,22 -0,14 -0,47 -0,36 -0,82
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,22 -0,14 -0,47 -0,36 -0,82
Genomsnittligt antal aktier 3 074 770 3 074 770 3 074 770 3 068 737 3 071 753
Potentiella aktier från utestående teckningsoptioner 389 877 389 877 389 877 389 877 389 877


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 167 194 257
Kassa och bank 701 3 339 2 178
Summa omsättningstillgångar 868 3 533 2 435
Summa tillgångar 2 919 5 583 4 485
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 2 077 4 913 3 509
Avsättningar 440 440   440
Kortfristiga skulder 402 230 536
Summa eget kapital och skulder 2 919 5 583 4 485


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – jun2017 jan – jun2016 jan – dec 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -1 432 -1 112 -2 515
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -45 -111 131
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 38 38
Periodens kassaflöde -1 477 -1 185 -2 346
Likvida medel vid periodens början 2 178 4 524 4 524
Likvida medel   vid periodens slut 701 3 339 2 178


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2015-12-31 947 1 214 2 787 1 038 5 986
Nyemission 6 85 91
Emissionskostnader -52 -52
Resultat disp enl stämma -2 787 2 787 0
Periodens resultat -1 112 -1 112
Eget kapital 2016-06-30 953 1 214 33 2 713 4 913
Periodens resultat -1 404 -1 404
Eget kapital 2016-12-31 953 1 214 33 1 309 3 509
Resultat disp enl stämma -33 33
Periodens resultat -1 432 -1 432
Eget kapital 2017-06-30 953 1 214 0 -90 2 077


Nyckeltal jan - jun 2017 jan – jun 2016 jan – dec 2016
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -1 432 -1 112 -2 515
Periodens resultat, kSEK -1 432 -1 112 -2 515
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,47 -0,36 -0,82
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,47 -0,36 -0,82
Eget kapital per aktie, SEK 0,6829 1,62 1,14
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Soliditet, % 85,6 85,8 78,2
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 3 074 770 3 068 737 3 071 753
Antal aktier vid periodens   utgång 3 074 770 3 074 770 3 074 770
Genomsnittligt antal   utestående optioner, TO1 779 755 779 755 779 755
Potentiella aktier   hänförligt till utestående teckningsoptioner*) 389 877 389 877 389 877

*) per balansdagen

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2015 en nyemission. I emissionen tecknades 779 755 units (en aktie och en teckningsoption) vilket tillförde bolaget cirka 3 MSEK efter emissionskostnader.

Innehavaren av teckningsoptioner ägde rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017.

Teckningsoptionsprogram, TO1, avslutades 30 juni 2017. Endast 11 000 teckningsoptioner har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5 500 aktier. Totalt tillförs bolaget 55 kSEK före emissionskostnader.

För att minimera de finansiella riskerna i Bolaget bedrivs allt arbete i en liten organisation och med små medel. Overheadkostnader hålls på en mycket låg nivå. Bolagets likvida medel har tidigare använts nästan uteslutande till att driva utvecklingsprojektet. Under våren har dock produktionsberedning, kvalitetssäkring, åtgärder av vissa tekniska problem, produktion och marknadsföring bidragit till kostnaderna.

För att säkra den fortsatta verksamheten och för att finansiera en fortsatt marknadsintroduktion måste bolaget tillföras ytterligare kapital. Styrelsen förbereder nu snara åtgärder för att tillföra bolaget nödvändigt kapital under hösten.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2015, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 953 178,70 SEK fördelat på 3 074 770 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen SEAL.

Genom att 5 500 aktier tecknades i samband med teckningsoptionsprogrammet kommer antalet aktier i bolaget att öka från tidigare 3 074 770 aktier till 3 080 270 aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka från tidigare 953 178,70 SEK till 954 883,70 SEK.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - September 2017                                                                      den 3 november 2017    Bokslutskommuniké för 2017                                                                          den 28 februari 2018                                          
Årsstämma hölls den 19 april 2017 i Göteborg. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 18 augusti 2017
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

Mer information om SealWacs AB och ”SealWacs Sensor” återfinns på bolagets hemsida www.sealwacs.se.

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar