SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2021

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021.

Sammanfattning koncernen perioden april - juni 2021

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 16 761 kSEK (10 819)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 782 kSEK (663), varav 2 755 kSEK avser koncernmässig kostnad vid omvänt förvärv
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,03 SEK (0,01)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 8 297 kSEK (3 604)
 • 14 april meddelar Bolaget genomförande av omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS
 • 19 maj meddelar Bolaget att avsiktsförklaring tecknats om förvärv av norska We Care AS
 • 3 juni godkänner årsstämman omvända förvärvet och väljer ny styrelse
 • Ny VD utses den 3 juni i SealWacs AB

Sammanfattning koncernen perioden januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 736 kSEK (14 968)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 446 kSEK (588)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,02 SEK (0,01)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 8 297 kSEK (3 604)
 • Bolaget kallade till extra bolagsstämma som genomfördes den 19 mars 2021
 • Ny VD tillträdde 1 mars 2021
 • 14 april meddelar Bolaget genomförande av omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS
 • 19 maj meddelar Bolaget att avsiktsförklaring tecknats om förvärv av norska We Care AS
 • 3 juni godkänner årsstämman omvända förvärvet och väljer ny styrelse
 • Ny VD utses den 3 juni i SealWacs AB

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • 5 juli ingick slutligt avtal om förvärv av We Care AS
 • 30 juli godkänner extra bolagsstämma förvärvet av We Care AS
 • Se ytterligare information om förvärvet på sid 12 under ”Händelser efter rapportperiodens utgång”
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång

Kommentar från styrelseordföranden

 • Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första halvåret 2021

Den 14 april 2021 meddelade SealWacs AB att Bolaget tillsammans med aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Förvärvet villkorades av godkännande av bolagsstämma i SealWacs och i samband med Årsstämman den 3 juni 2021 godkändes förvärvet.

Enligt avtalet erhöll MaxSnus.nos ägare att 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhöll 8,45 procent. Bytesförhållandet byggde på att SealWacs aktieägare sammantaget ägde 9 210 840 aktier. Betalningen för MaxSnus.no skedde genom att 100 053 066 nya aktier emitterades till det norska bolagets aktieägare. Därigenom fick SealWacs totalt 109 293 876 aktier, varav SealWacs nuvarande ägare kontrollerar 8,45 procent.

SealWacs är fortsatt att moderbolag i verksamheten. MaxSnus.no AS drivs som ett dotterbolag till SealWacs AB.

Den 19 maj 2021 meddelade SealWacs AB att MaxSnus.no AS ingått en avsiktsförklaring om förvärv av det norska e-cigarettföretaget We Care AS. SealWacs ingick den 5 juli 2021 slutligt avtal med aktieägarna i We Care, avseende förvärv av samtliga aktier i We Care. Köpeskillingen som uppgick till 44 601 387 kronor skulle erläggas med 100 053 066 nyemitterade aktier i Bolaget samt kontant betalning om 10 MSEK. Med hänsyn till att förvärvets genomförande innebär en omfattande utspädning av Bolagets befintliga aktieägares andel av röster och kapital ansåg Bolagets styrelse att förvärvets genomförande skulle underställas bolagsstämman för beslut om godkännande. Den 30 juli 2021 godkände extra bolagsstämma slutligen förvärvet av We Care AS.

Först årsstämman den 3 juni och därefter extra bolagsstämma 30 juli har valt nya styrelser. Efter den extra bolagsstämman består styrelsen av följande ledamöter: Claes Holmberg, Petter Sörlie, Espen Andersen, Erik Elnes och Arve Egil Håbjørg med Claes Holmberg som styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Verkställande direktör i SealWacs AB är från och med den 3 juni 2021 Henrik Torjussen, som även är VD i MaxSnus.no. AS. Att leda den dagliga verksamheten i MaxSnus.no kommer även i fortsättningen vara hans huvudsakliga uppgift.

En omnoteringsprocess pågår i vilken SealWacs arbetar med att ta fram samtliga underlag för att på ett rättvist och transpararent sätt kunna beskriva den nybildade koncernens verksamhet och organisation.

MAXSnus.no AS, tidigare med cirka 230 aktieägare och 3 anställda, har på kort tid lyckats etablera en god nätbaserad försäljning av snus på den norska marknaden. Man har lyckats skapa en lönsam verksamhet redan under första verksamhetsåret och räknar med en god fortsatt tillväxt.

MaxSnus.nos omsättning under 2019: MNOK 3,7 och Resultat MNOK 0,053

MaxSnus.nos omsättning under 2020: MNOK 44,7 och Resultat MNOK 1,1

MaxSnus.nos omsättning under första kvartalet 2021: MNOK 23,2 med ett positivt resultat

MaxSnus.nos beräknade omsättning under 2021 MNOK 100

We Care AS är Norges snabbast växande företag inom segmentet elektroniska cigaretter. Bolaget har god geografisk täckning med sina tolv butiker från Alta i norr till Halden i söder, under varumärket NorDamp. Företaget innehar ett antal viktiga exklusivavtal. Deras ”business-to- business-verksamhet” växer stadigt. Man innehar även en egen e-juiceserie, som snabbt har tagit allt större marknadsandelar på den norska marknaden. We Care äger dessutom tre separata och lönsamma nätbutiker, Nordamp.no, Friskedrag.no och Elektroniske-sigaretter.no.

Under 2020 omsatte We Care 38 miljoner norska kronor och levererade ett resultat om 3,6 miljoner norska kronor. För 2021 är den budgeterade omsättningen på den existerande verksamheten 44 miljoner norska kronor och det beräknade resultatet 8,2 miljoner norska kronor. Efter första kvartalet har man överträffat budgeten för kvartalet.

Moderbolaget SealWacs AB utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras, utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Kommersialiseringen av sensorn har försenats avsevärt dels genom att tekniken tidigare inte levde upp till användarnas krav på enkelhet och användarvänlighet och dels som en följd av den alltjämt pågående pandemin. SealWacs har dock mottagit besked om att Bolaget är välkommet att montera sensorn för utprovning hos en ledande svensk tillverkare. En lyckad utprovning skulle kunna möjliggöra för Bolaget att på något vis komma vidare med sensorsystemet.

Göteborg den 27 augusti 2021

Claes Holmberg, styrelseordförande
 

Koncernens resultaträkning i sammandrag apr – jun jan – jun jan - dec
Belopp i kSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 16 761 10 819 39 736 14 968 43 262
Övriga intäkter 48 - 674 - -
Handelsvaror -15 292 -9 399 -36 966 -13 422 -39 503
Övriga externa kostnader -4 102* -711 -5 525* -905 -2 598
Personalkostnader -180 -39 -342 -40 -110
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -11 -8 -19 -13 -28
Övriga rörelsekostnader -6 - -6 - -3 076
Rörelseresultat -2 782 663 -2 446 588 1 021
Resultat från finansiella poster - - -1 -1 -2
Resultat före skatt -2 782 663 -2 447 587 1 019
Skatt - - - - -68
Periodens resultat -2 782 663 -2 447 587 951
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,03 0,01 -0,02 0,01 0,09
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,03 0,01 -0,02 0,01 0,09
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 103 133 100 053 101 593 100 053 100 053

*) varav 2 755 ksek avser koncernmässig kostnad vid omvänt förvärv

SealWacs AB förvärvade Maxsnus.no AS per 1 juni 2021.

Koncernredovisningen är upprättad enligt reglerna om omvänt förvärv, K3 (BFNAR 2012:1). Detta innebär att koncernens resultaträkning utgår från MaxSnus.no AS för jämförelseperioderna. För perioden april – juni 2021 samt januari – juni 2021 ingår SealWacs AB med resultat för perioden juni 2021.
 

Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 71 93 80
Materiella anläggningstillgångar 63 18 16
Summa anläggningstillgångar 134 111 96
Omsättningstillgångar
Varulager 2 087 675 138
Kundfordringar 64 - -
Övriga kortfristiga fordringar 171 - 142
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter 268 - -
Kassa och bank 8 297 3 604 9 746
Summa omsättningstillgångar 10 886 4 279 10 026
Summa tillgångar 11 020 4 391 10 122
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 7 120 690 6 859
Avsättningar 2 -    2
Kortfristiga skulder 3 898 3 701 3 260
Summa eget kapital och skulder 11 020 4 391 10 122
 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i kSEK jan – jun2021 jan – jun2020 jan – dec 2020
Resultat efter finansiella poster -2 447 587 1 019
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 775 -30 -21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 328 557 998
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -1 975 2 812 2 704
Kassaflöde från den löpnade verksamheten -1 647 3 369 3 703
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -400 - 5 809
Periodens kassaflöde -2 047 3 369 9 512
Likvida medel vid periodens början 9 746 235 235
Bankmedel förvärvat bolag 597 - -
Likvida medel vid periodens slut 8 297 3 604 9 746
Koncernens förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Periodens resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 2021-01-01 103 6 757 0 6 860
Just aktiekapital omvänt förvärv 405 -405 0
Nyemission/apportemission 5 503 -2 231 3 272
Emissionskostnader -849 -849
Omräkningsdiff 284 284
Periodens resultat -2 447 -2 447
Eget kapital 2021-06-30 6 011 3 556 -2 447 7 120
 

Koncernens nyckeltal

jan - jun 2021 jan – jun 2020 jan – dec 2020
Nettoomsättning, kSEK 39 733 14 968 43 262
Rörelseresultat, kSEK -2 446 588 1 021
Periodens resultat, kSEK -2 447 587 951
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,02 0,01 0,09
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02 0,01 0,09
Eget kapital per aktie, SEK 0,0729 0,01 0,07
Avkastning på eget kapital, % neg 85,2 13,9
Soliditet, % 64,6 15,7 67,8
Medelantalet medarbetare 4 3 3
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 101 593 100 053 100 053
Antal aktier vid periodens utgång (tusental) 109 293 100 053 100 053

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag apr – jun jan – jun jan - dec
Belopp i kSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övriga externa kostnader -341 -299 -634 -798 -1 757
Personalkostnader -29 0 -58 - -
Rörelseresultat -370 -299 -692 -798 -1 757
Resultat från finansiella poster -1 - -1 - -
Resultat före skatt -371 -299 -693 -798 -1 757
Skatt - - - - -
Periodens resultat -371 -299 -693 -798 -1 757
 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i kSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 2 050
Finansiella anläggningstillgångar 34 601 0
Summa anläggningstillgångar 34 604 2 050 0
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar - -
Övriga kortfristiga fordringar 171 128 112
Förutbetalda kostnader o uppl intäkter 66 - -
Kassa och bank 540 1 750 1 267
Summa omsättningstillgångar 776 1 878 1 379
Summa tillgångar 35 378 3 928 1 379
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 28 554 3 322 1 150
Avsättningar - 440    0
Kortfristiga skulder 813 166 229
Summa eget kapital och skulder 35 378 3 928 1 379
 

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i kSEK jan – jun2021 jan – jun2020 jan – dec 2020
Resultat efter finansiella poster -693 -798 -1 360
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -693 -798 -1 360
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -41 -45 34
Kassaflöde från den löpande verksamheten -734 -843 -1 326
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 2 336 2 336
Periodens kassaflöde -727 1 493 1 010
Likvida medel vid periodens början 1 267 257 257
Likvida medel vid periodens slut 540 1 750 1 267
 

Finansiell ställning 

Den försening som drabbat bolaget som en följd av Coronapandemin innebär att bolaget inte kunnat uppvisa en verifierad utrustning. Styrelsen konstaterade då att det under rådande förhållanden var svårt att genomföra ytterligare en nyemission. Av denna anledning fattade styrelsen beslut om att i bokslutet för år 2020 genomföra full nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar, vilka bestod av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. I och med nedskrivningen av värdet på SealWacs tillgångar hade Bolaget förbrukat mer än halva aktiekapitalet. Som en följd av detta kallade styrelsen den 17 februari 2021 till extra bolagsstämma den 19 mars 2021, under vilken det togs beslut om nedsättning av aktiekapitalet för täckande av förlust. Styrelsen konstaterade att eftersom Bolaget inte uppvisat några framsteg, efter genomförande av den senaste nyemissionen i januari 2020, saknades förutsättningar för att resa ytterligare kapital.

Genom att förvärva det norska företaget MaxSnus.no AS, som sedan starten 2019 har haft en snabb försäljningsutveckling och som redan uppvisar en lönsam verksamhet, kunde SealWacs undvika hot om konkurs. Förvärvet betalade SealWacs genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Enligt avtalet, som godkände av årsstämman den 3 juni 2021 erhöll MaxSnus.nos ägare 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhöll 8,45 procent.

Antalet utestående aktier

Vid utgången av juni månad 2021 uppgick aktiekapitalet till 6 011 163,18 SEK fördelat på 109 293 876 aktier. Aktiens kvotvärde ör 0,055 SEK.

Efter beslut på extra bolagsstämma 30 juli 2021 om förvärv av We Care AS och registrering av de nya aktierna uppgår aktiekapitalet till 11 514 081,81 SEK fördelat på 209 346 942 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,055 SEK.

Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

Risker och osäkerhetsfaktorer

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling. Efter genomförande av det omvända förvärvet av MaxSnus.no AS, kommer styrelsen genomföra en ny riskanalys, som särskilt tar i beaktande väsentliga risker i Bolagets nya affärsverksamhet.

Redovisningsprinciper
I juni 2021 förvärvades 100% av aktierna i det norska företaget MaxSnus.no AS. Köpeskillingen utgjordes av nyemitterade aktier i SealWacs AB, vilket medförde att ägarna till MaxSnus.no AS erhöll röstmajoriteten i SealWacs AB. Förvärvet har därför redovisats i enlighet med reglerna om omvända förvärv i K3 (BFNAR 2012:1), vilket innebär att MaxSnus.no AS presenteras som förvärvare och att SealWacs AB koncernredovisning blir en fortsättning på MasSnus.no AS redovisning trots att SealWacs  AB är det legala moderföretaget. I koncernredovisningen uppstår en ”förvärvskostnad” i resultaträkningen om 2 755 kSEK.

Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Genom ytterligare förvärv av det norska e-cigarettföretaget We Care AS, vilket godkändes av extra bolagsstämma den 30 juli 2021 stärktes bolagets affärsverksamhet ytterligare. Köpeskillingen som uppgick till 44 601 387 kronor erlades med 100 053 066 nyemitterade aktier i Bolaget samt genom kontant betalning om 10 MSEK.

Efter genomförande av dessa omfattande transaktioner och betalning dels genom ett större kontant belopp, som Bolaget upptagit lån för att erlägga, konstaterar styrelsen att det saknas likvida medel för att finansiera den fortsatta driften och offensiva utvecklingen av bolagets affärer under de närmaste 12 månaderna. Styrelsen planerar därför att genomföra en företrädesemission efter det att den pågående omnoteringsprocessen har genomförts.

Proformaredovisning nya koncernen

Förvärvet av We Care AS genomfördes 30 juli 2021. Den nya koncernen består då av de legala enheterna; moderbolaget SealWacs AB med de helägda dotterbolagen MaxSnus.no AS samt We Care AS.

Om denna nya koncern hade skapats vid inledning av 2020 hade koncernen under 2020 haft en proformaomsättning på 79,5 MSEK med ett proforma EBITDA på 843 kSEK. För första halvåret 2021 hade proformaomsättningen uppgått till 56 MSEK med ett proforma EBITDA på 3,1 MSEK.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan- sept 2021                                                                          den 3 november 2021

Årsstämman, med hänsyn till den pågående pandemin, organiserades genom förhandsröstning för Bolagets aktieägare, den 3 juni 2021. Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se sedan den 13 maj 2021 och har även kunnat rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

                                                 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

                                                 

Göteborg den 27 augusti 2021

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören


 

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgtan 4 411 16 Göteborg

Tel: +46 70 825 45 47 www.sealwacs.se