SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2020

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Sammanfattning perioden januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -499 kSEK (-477)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,07 SEK (-0,08)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 2 176 kSEK (1 180)
 • Företrädesemission om cirka 2,46 MSEK blev fulltecknad
 • Bolaget har inte fått besöka tillverkarna sedan slutet av februari pga Covid-19 problematiken och avvaktar därför med utprovning av komplett sensorsystem tills den rådande situationen förbättrats
 • De tester som hittills kunnat genomföras visar att sensorn nu klarar frekventa byten av material, påstyp och storlek, etc.
 • System för loggning av svetskvaliteten fungerar enligt specifikation 

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I pressmeddelande från den 7 april 2020 informerade Bolaget om förseningar i utprovningen av sensorsystemet, som en direkt följd av Covid-19 problematiken
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

 • Sammanfattande analys av väsentliga händelser under det första kvartalet 2020

Enligt den tidsplan som SealWacs arbetat efter sedan hösten 2019 skulle valideringstester av Bolagets sensorsystem genomföras under våren 2020. Efter det att världen lamslagits av den alltjämt pågående Coronapandemin har styrelsen konstaterat att tidsplanen inte kommer att hålla. I pressmeddelande från den 7 april meddelade styrelsen att utvärderingen har fått skjutas upp, eftersom det inte är möjligt att genomföra valideringstester utan relativt regelbundna besök av SealWacs specialister hos tillverkarna där testerna genomförs.

I dagsläget är det inte möjligt att precisera hur mycket testerna blir försenade. I bästa fall kan valideringen av systemet komma igång igen innan sommaren men om inte den rådande smittspridningsrisken förbättrats är det risk för att utprovningen inte kan fortsätta förrän efter sommaren.

Erfarenheterna av anpassningsarbete och tidigare tester under 2018 och 2019 visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba omställningar i produktionen med en omfattande variation av material, påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda operatörerna i produktionen.

SealWacs sensorsystem har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt önskemål.

SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.   

För att få möjlighet slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, fattade styrelsen under hösten 2019 beslut om att genomföra en mindre företrädesemission om totalt cirka 2, 46 MSEK. Styrelsen tog beslut om och offentliggjorde villkoren i emissionen den 7 januari 2020, vilken genomförde under andra halvan av januari och fulltecknades.

 • Samtliga tidigare rapporterade problem har under 2019 lösts på ett positivt sätt genom framtagning av lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och kommunikationssystem samt datalogger.
 • En validering av det kompletta sensorsystemets funktion och tillförlitlighet igångsattes under sista kvartalet 2019 och har fortsatt under den två första månaderna av 2020.
 • Preliminära resultat visar att sensorsystemet fungerar som det ska och ger förväntade och användbara resultat. Utprovningen är dock inte tillräcklig. Systemet behöver testas under längre tid och både ge svar på hur tillförlitligt det är och ifall användarna har krav på ytterligare förenklingar i användningen.
 • Under januari månad 2020 har Bolaget genomfört en företrädesemission om 2,46 MSEK (cirka 2,34 MSEK efter emissionskostnader). Syftet med emissionen var att finansiera de fortsatta valideringarna av metodens funktion och tillförlitlighet. Emissionen fulltecknades. 
 • I den fas Bolagets verksamhet befinner sig, drar den väsentligt lägre kostnader än tidigare.
 • Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Under stora delar av 2018 och våren 2019 har arbetet varit inriktat mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser och styrsystem. Det har varit en tidskrävande och mödosam process men nödvändig för utprovningen av det kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända respektive underkända svetsfogar.

När det upptäcktes att sensorn inte fungerade som det är tänkt vid frekventa byten av material och andra tillverkningsparametrar och inte heller klarade högre inblandning av återvunnen plast (sensorsignalen var i det senare fallet för svag för att det skulle gå att detektera problem med svetsen), inriktades arbetet mot att lösa dessa problem.

Det visade sig nödvändigt att komplettera sensor + larm med ett flertal nya funktioner, såsom en lättanvänd manöverpanel, ett effektivt kommunikationssystem och en datalogger för information om hur länge produktionen varit undermålig.

Anpassningsarbetet, vidareutvecklingen och utprovningen har nu kommit så långt att sensorsystemet är väl anpassat för tillverkningsparametrarna och de befintliga arbetsrutinerna hos de svenska tillverkare som varit involverade i arbetet. Den, efter vidtagna åtgärder, fortsatta utprovningen, har sedan fungerat utan avbrott. Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt större urval av material än tidigare och klarar utan problem de frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Arbetet har nu lett fram till att tillverkaren och SealWacs påbörjat en slutlig validering av systemets funktion och tillförlitlighet, vilken syftar till att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren har ställt på produkten. Utprovningen kommer att fortsätta så snart situationen tillåter det.

 • SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc. behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial. Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”OEM-tillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

 • Fördelar med SealWacs sensor
  • SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
  • Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
  • Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
  • Kassationskostnaderna minskar radikalt
  • SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
  • Global marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
  SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 14 maj 2020

Sören Sandström, VD
 

Resultaträkning i sammandrag jan – mar jan - dec
Belopp i kSEK 2020 2019 2019
Nettoomsättning - - -
Rörelsens kostnader -499 -477 -1 3263 0762 4
Rörelseresultat -499 -477 -1 326
Resultat från finansiella poster - - -
Resultat före skatt -499 -477 -1 326
Skatt - - -
Periodens resultat -499 -477 -1 326
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,07 -0,08 -0,22
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,07 -0,08 -0,22
Genomsnittligt antal aktier 7 576 756 6 160 540 6 160 540
 

Balansräkning i sammandrag

Belopp i kSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 131 207 138
Kassa och bank 2 176 1 180 257
Summa omsättningstillgångar 2 307 1 387 395
Summa tillgångar 4 357 3 437 2 445
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 3 629 2 633 1 784
Avsättningar 440 440    440
 

Kortfristiga skulder

288 364 221
Summa eget kapital och skulder 4 357 3 437 2 445

Kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i kSEK jan – mar2020 jan – mar2019 jan – dec 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -499 -477 -1 325
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 74 -73 -148
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 344 - -
Periodens kassaflöde 1 919 -550 -1 473
Likvida medel vid periodens början 257 1 730 1 730
Likvida medel vid periodens slut 2 176 1 180 257
 

Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK

Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2018-12-31 1 910 1 214 0 -14 3 110
Periodens resultat -477 -477
Eget kapital 2019-03-31 1 910 1 214 0 -491 2 633
Resultat disp enl stämma
Periodens resultat -849 -849
Eget kapital 2019-12-31 1 910 1 214 0 -1 340 1 784
Nyemission 955 1 509 2 464
Emissionskostnader -120 -120
Periodens resultat -499 -499
Eget kapital 2020-03-31 2 865 1 214 1 389 -1 839 3 629
 

Nyckeltal

jan – mar 2020 jan – mar 2019 jan – dec 2019
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -499 -477 -1 326
Periodens resultat, kSEK -499 -477 -1 326
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,07 -0,08 -0,22
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,07 -0,08 -0,22
Eget kapital per aktie, SEK 0,3929 0,43 0,29
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Soliditet, % 83,3 76,6 73,0
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 7 576 756 6 160 540 6 160 540
Antal aktier vid periodens utgång 9 240 810 6 160 540 6 160 540
 

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

 

SealWacs finansiella ställning 

Även om utvecklingskostnaderna har minskat har SealWacs under hela 2019 haft begränsad finansiell uthållighet. Styrelsen konstaterade att utprovningsarbetet har dragit ut på tiden och tagit betydligt längre tid än vad som planerats och innebörden av detta blev att det saknades tillräckliga finansiella resurser för att finansiera en fortsatt utveckling och för att genomföra en bredare kommersiell lansering. För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av den sedan tidigare framtagna ”SealWacs Sensor”, och nu färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt datalogger, konstaterade styrelsen att SealWacs behövde kapitaliseras. Styrelsen i SealWacs fattade, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2019, beslut om företrädesemission om sammantaget 2,46 MSEK, vilken genomfördes och fulltecknades under januari månad. Med låga fasta kostnader är Bolagets finansiella uthållighet i dagsläget tillfredställande, trots förseningar som följd av Coronapandemin.

Företrädesemission genomförd i januari 2020

Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. 3 080 270 aktier nyemitteras och SealWacs tillfördes därmed cirka 2,46 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 0,12 MSEK. 2 483 952 aktier (motsvarande cirka 81 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 2 864 651,10 SEK fördelat på 9 240 810 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen SEAL.

SealWacs företrädesemission 2020 registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2020.

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) skedde på Spotlight Stock Market fram till 24 februari 2020.

Risker och osäkerhetsfaktorer

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Årsredovisning för 2019 och Memorandum från 2020, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan- juni 2020                                                                               den 21 augusti 2020

Delårsrapport jan- sept 2020                                                                                 den 6 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020                                                                             den 25 februari 2020

SealWacs årsstämma har skjutits fram på grund av den globala pandemin med stor smittspridningsrisk som varit i landet sedan början av mars 2020. Årsstämma kommer att hållas den 17 juni i Göteborg och kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor innan stämman. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se och kan även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.

 

   

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.                                         

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

                                                    

Göteborg den 14 maj 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

                                     

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar