SealWacs AB (publ) genomför omvänt förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. MaxSnus säljer snus på nätet på den norska marknaden och har på kort tid  skapat en lönsam verksamhet. Enligt avtalet kommer MaxSnus.nos ägare att erhålla 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhåller 8,45 procent. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs.

Affären som avtalats utgör ett så kallat ”omvänt förvärv”, vilket i praktiken innebär att Maxsnus aktieägare kommer att kontrollera ägandet och rösterna i den sammanslagna verksamheten. För SealWacs, som i Bokslutskommunikén för år 2020, den 19 februari 2021, informerade om att Bolaget genomfört nedskrivning av hela värdet på produkt och patent, innebär affären en möjlighet till fortsatt verksamhet.

Som en följd av avsevärda förseningar i produktutvecklingen och därpå som en följd av den pågående pandemin nästintill totalt stopp i all verksamhet, har styrelsen konstaterat att det saknas möjligheter att kapitalisera en fortsatt utvecklingen.

Det norska företaget MAXSnus.no AS, med cirka 230 aktieägare, har på kort tid lyckats etablera en god nätbaserad försäljning av snus på den norska marknaden. Man har lyckats skapa en lönsam verksamhet redan under första verksamhetsåret och räknar med en god fortsatt tillväxt.

Efterfrågan på bolagets tjänster från norska konsumenter bedöms vara mycket god. Styrelsen i MaxSnus består av namnkunniga norska affärsmän;

Petter Sørlie, Eigil Stray Spetalen, Carl Christian Hansson, Haakon Toverud Andersen, Espen Andersen och Henrik Torjussen.

MaxSnus.nos omsättning under 2019: MNOK 3,7 och Resultat MNOK 0,053

MaxSnus.nos omsättning under 2020: MNOK 44,7 och Resultat MNOK 1,1

MaxSnus.nos omsättning under första kvartalet 2021: MNOK 23,2 med et positivt resultat

MaxSnus.nos beräknade omsättning under 2021 MNOK 100

Styrelsen i det sammanslagna svenska bolaget ska enligt avtal bestå av fyra av ledamöterna i MaxSnus.no och en av SealWacs ledamöter. Enligt uppgörelsen mellan parterna har ännu inget bestämts rörande det sensorsystem som SealWacs utvecklat. Det blir den nya styrelsen som kommer att avgöra hur den frågan ska hanteras.

Finansiell rådgivare i transaktionen är Göteborg Corporate Finance AB

Denna information är sådan som SealWacs är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-14 11:28 CET.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar