SealWacs AB (publ): MaxSnus.no AS har ingått avsiktsförklaring om möjligt förvärv av norska e- cigarettföretaget We Care AS

SealWacs AB (publ) meddelade den 14 april att Bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av norska MaxSnus.no AS. Nu meddelar SealWacs att aktieägarna i MaxSnus.no AS undertecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat ”Letter Of Intent”, LOI, med aktieägarna i det norska e-cigarett företaget We Care AS. Avsikten är att förvärva 100 procent av aktierna i We Care.

Petter Sørlie, styrelseordförande i MaxSnus.no AS kommenterar

”We Care AS är Norges ledande aktör inom e-cigaretthandel. Det är ett lönsamt företag med god soliditet och med en stark position i näringskedjan. Vi ser klara synergier mellan våra båda företag och för våra aktieägare är detta en god möjlighet att ytterligare befästa vår målsättning, att bli den ledande aktören inom segmentet, hälsosammare alternativ till tobaksrökning.”

We Care AS är Norges snabbast växande företag inom segmentet elektroniska cigaretter. Bolaget har god geografisk täckning med sina tolv butiker från Alta i norr till Halden i söder, under varumärket NorDamp. Företaget innehar ett antal viktiga exklusivavtal. Deras ”business-to- business-verksamhet” växer stadigt. Man innehar även en egen e-juiceserie, som snabbt har tagit allt större marknadsandelar på den norska marknaden. We Care äger dessutom tre separata och lönsamma nätbutiker, Nordamp.no, Friskedrag.no och Elektroniske-sigaretter.no.

Under 2020 omsatte We Care 38 miljoner norska kronor och levererade ett resultat om 3,6 miljoner norska kronor. För 2021 är den budgeterade omsättningen på den existerande verksamheten 44 miljoner norska kronor och det beräknade resultatet 8,2 miljoner norska kronor. Efter första kvartalet har man överträffat budgeten för kvartalet.

Marius Arnesen, Verkställande direktör i We Care AS kommenterar

”We Care är ett bolag med aggressiva expansionsplaner, såväl i Norge som i andra europeiska länder. Vi har funnit en skalningsmodell som är mycket skalbar och väl fungerande och våra tillväxtstrategier sammanfaller synnerligen bra med hur MaxSnus avser att växa framöver. Att marknaden för sundare alternativ till tobaksrökning växer så starkt och är så pass fragmenterad, kommer vi kunna dra stor nytta av under kommande år.”

Enligt undertecknat LOI är avsikten att We Cares aktieägare ska erhålla 100 053 066 aktier i SealWacs AB samt 10 miljoner norska kronor i kontant ersättning. För att ett slutligt avtal ska kunna undertecknas krävs att SealWacs omvända förvärv av MaxSnus.no AS godkänns av årsstämman den 3 juni 2021. Det slutliga förvärvet av samtliga aktier i We Care AS kommer även det att villkoras av godkännande av ytterligare en bolagsstämma. Under förutsättning att båda de föreslagna transaktionerna godkänns av bolagsstämma kommer We Cares aktieägare efteråt att kontrollera 47,8 procent av aktierna i SealWacs.

Denna information är sådan som SealWacs är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 16:25 CET.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se