SealWacs beslutar att genomföra företrädesemission villkorat av extra bolagsstämma

Igår, den 2 oktober 2017, beslutade styrelsen i SealWacs AB (publ) – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 3 080 270 aktier, motsvarande 6 160 540 SEK. SealWacs har mottagit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt erhållit garantier om ytterligare 3,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 78 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

För att få utväxling på den samlade erfarenheten och kunna marknadsintroducera den nu färdigutvecklade ”SealWacs Sensor” behöver SealWacs kapitaliseras vilket även utgör grunden till förestående nyemission. Bolaget bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter.

En person med många års branscherfarenhet är på väg att anställas för att driva bolagets försäljningsverksamhet. Utöver ovan behöver bolagets ägarkrets breddas för att skapa en ökad handel i SealWacs aktie och därmed skapa en bättre förutsättning för ett större intresse från investerare.

Erbjudandet i korthet

 • Avstämningsdag: 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 oktober 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 oktober 2017.
 • Teckningstid: 31 oktober – 14 november 2017.
 • Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 är registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemissionen: 3 080 270 stycken.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 31 oktober – 10 november 2017.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 31 oktober 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2017.
 • Värdering: Cirka 6 MSEK (pre money).
 • Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 3,0 MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 78 procent av den totala emissionslikviden.
 • Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på AktieTorget.
 • ISIN-kod: SE0006261038.

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att offentliggöras på bolagets (www.sealwacs.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Sealwacs i samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i samband med nyemissionen.

Göteborg den 3 oktober 2017

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se      

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017. 

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar