SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020, kl. 11:00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00 73 94 eller genom e-post info@sealwacs.se senast måndagen den 15 juni 2020. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer vi i år, som en försiktighetsåtgärd, inte erbjuda förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt biträde. Bolagets ambition, vid tidpunkten för publicering av kallelsen, är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 11 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sealwacs.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och antalet röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 240 810 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om följande
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet

revisorer och revisorssuppleanter

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av styrelse och revisor eller revisorer
 3. Annat ärende
 4. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 5 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Vidare föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 SEK för helt år, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot. Vidare har föreslagits att en revisor och en revisorssuppleant skall utses och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Lennart Carlsson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl* och Erling Svensson. Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Thomas Nilsson. Till revisorssuppleanten förslås omval av Marcus Hellsten.

* oberoende styrelseledamot, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019 hålls sedan den 23 april 2020, tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan). Övriga handlingar inför stämman hålls från och med i dag tillgängliga på bolagets hemsida och kan även beställas från bolaget.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i maj 2020

SEALWACS AB

Styrelsen

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar