Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 24 maj 2019 fattades följande beslut:  

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Lennart Carlson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson.

Till revisor omvaldes Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB. Till revisorssuppleant omvaldes Markus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB.

Styrelsearvodet fastställdes till 40 000 kronor, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bolagsordningens §4. Aktiekapital och §5. Antal aktier, ändrades enligt följande:

Tidigare   lydelse Ny lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst 511   500 kronor och högst 2 046 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet ska vara lägst   1 860 000 kronor och högst 7 440 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 1 650   000 och högst 6 600 000 § 5 Antal aktierAntalet aktier ska vara lägst 6 000 000   och högst 24 000 000

Styrelsen bemyndigades att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 2,5 miljoner euro (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod SealWacs Sensor.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: 46 70 600 73 94
www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar