• news.cision.com/
  • SEB/
  • SEB föreslår ytterligare ordinarie utdelning och initierar ett aktieåterköpsprogram

SEB föreslår ytterligare ordinarie utdelning och initierar ett aktieåterköpsprogram

Report this content

Styrelsen i Skandinaviska Enskilda Banken AB har beslutat att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie, och kommer därmed att kalla aktieägarna till en extrastämma den 12 november 2021. Styrelsen har också beslutat att utnyttja bolagstämmans bemyndigande den 30 mars 2021 för att påbörja ett program för återköp av A-aktier i SEB för 2,5 miljarder kronor.

– SEB har genom pandemin bibehållit en stark finansiell position, vilket har möjliggjort för oss att stötta våra kunder genom dessa utmanande tider. Samtidigt överstiger SEB:s kapitalbuffert både myndighetskravet och bankens egen målnivå. När den ekonomiska återhämtningen nu är på god väg och Finansinspektionen har hävt sin rekommendation om restriktioner gällande utdelningar och återköp har styrelsen beslutat att initiera ett aktieåterköpsprogram och att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning, säger Marcus Wallenberg, SEB:s styrelseordförande.

Den ytterligare ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie motsvarar, tillsammans med den ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie som utbetalades i april 2021, cirka 50 procent av SEB:s nettoresultat för räkenskapsåren 2019 och 2020. Detta, samt initieringen av ett aktieåterköpsprogram, är i linje med SEB:s reviderade finansiella mål som kommunicerades i januari 2021 (enligt vilka SEB årligen ska ge en utdelning på runt 50 procent av vinst per aktie, och främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott över buffertmålet).

SEB ämnar upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100 - 300 punkter högre än gällande kapitalkrav. Den 30 juni 2021 var kapitalbufferten över myndighetskravet 860 baspunkter. Den föreslagna ytterligare ordinarie utdelningen och aktieåterköpsprogrammet kommer totalt sett minska kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 150 baspunkter och redovisas i resultatet för det tredje kvartalet 2021. SEB planerar att fortsätta successivt minska kapitalbufferten mot den målsatta nivån.

Extrastämma
SEB:s styrelse har beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma den 12 november 2021. På agendan finns styrelsens förslag till ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår 16 november 2021 som avstämningsdag för utdelningen, vilket betyder att utdelning förväntas ske 19 november 2021. Med denna avstämningsdag kommer sista dag för handel i SEB:s aktie inklusive rätt till utdelning att vara 12 november 2021. Första dag för handel i SEB:s aktie exklusive rätt till utdelning kommer att vara 15 november 2021. En kallelse till extrastämman kommer att publiceras inom kort.

Aktieåterköpsprogram
SEB:s styrelse har beslutat att utnyttja bolagstämmans bemyndigande den 30 mars 2021 för att påbörja ett program för återköp av A-aktier i SEB för 2,5 miljarder kronor. Antalet aktier som får återköpas är begränsat till att SEB:s innehav av egna aktier inte får överstiga 10 procent av SEB:s totala antal utgivna aktier. Aktieåterköpsprogrammet beräknas börja den 21 oktober 2021 och sluta senast den 21 mars 2022. Återköpta aktier kommer minska SEB:s aktiekapital genom indragning av egna aktier.

Aktieåterköpsprogrammet kommer hanteras av en oberoende investmentbank som kommer ta beslut om tidpunkt för återköpen oberoende av och utan påverkan från SEB. Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen enligt Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D), samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (Safe Harbour-regler). Återköpen under programmet kan periodvis pausas för SEB:s återköp av egna aktier för bankens långsiktiga ersättningsprogram.

Totala antalet utgivna aktier i SEB uppgår till 2 194 171 802. SEB:s innehav av egna aktier uppgick den 30 september 2021 till 28 043 462.

Information om aktieåterköpsprogrammet kommer att publiceras veckovis på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com.

Informationen är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-19 17:45 CET.


För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations

070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, chef Corporate Communication 
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 juni 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 445 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 401 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar