SEB kv 3 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 Kostnadsnedskärningar motverkar intäktsbortfall *Operativt rörelseresultat* för årets tre första kvartal: 5 537 Mkr (5 706 motsvarande period i fjol) *Operativt rörelseresultat för tredje kvartalet isolerat: 1 551 Mkr (1 461) *Kostnaderna ned med 9 procent *Sjunkande intäkter till följd av försämrade marknadsförutsättningar *Kreditförlusterna på låg nivå *Räntabiliteten på eget kapital: 11,6 procent (12,2) *Vinsten per aktie för årets första nio månader: 5:46 kronor (5:44) *Stärkt position för SEB i Norden. * Inklusive pensionsavräkning med 759 Mkr (766). Rörelseresultatet i enlighet med Finansinspektionens anvisningar (dvs exklusive pensionsavräkning) var 4 778 Mkr (4 940). VD har ordet Marknadsförutsättningarna försämrades ytterligare under tredje kvartalet. Börserna föll med 20-30 procent, de långa räntorna fortsatte att sjunka och den svenska kronan försvagades. De ekonomiska utsikterna har blivit sämre i de flesta länder. I Sverige hålls BNP fortfarande uppe av den privata konsumtionen. Den tyska ekonomin är mycket svag och vi ser inga tecken på någon förbättring. De baltiska länderna visar dock en fortsatt god tillväxt. Vårt interna förändringsprogram "3 C" fortsätter med full kraft i samtliga delar av banken. *Åtgärderna för att öka kostnadseffektiviteten fortsätter enligt plan. *Våra ansträngningar för att kunderna skall bli mer nöjda har börjat ge resultat och det är glädjande att se att den svenska retailrörelsens betyg för kundnöjdhet höjts. Lanseringen av nya produkter och tjänster har varit framgångsrik. *Samarbetet mellan divisionerna har gradvis blivit allt viktigare för oss - såväl för att öka kundnöjdhet och intäkter som för att spara kostnader. Kreditförlusterna ligger kvar på en låg nivå och osäkra fordringar har varit stabila under året. Men naturligtvis skulle en fortsatt försämring av världsekonomin även få effekt på SEB:s kreditportfölj framöver, vilket sålunda kräver kontinuerlig vaksamhet. Rent allmänt känns det tillfredsställande att kunna konstatera att vårt nettoresultat är oförändrat trots det svåra marknadsläget. Men än syns inga tecken på förbättringar i världsekonomin - tvärtom finns det ökad risk för en utdragen eller fördjupad lågkonjunktur. Mot bakgrund av de negativa utsikterna koncentreras SEB:s interna ansträngningar mot ytterligare kostnadsbesparingar och en stram riskkontroll. Men läget skapar också möjligheter för oss. Med vår starka kapitalbas och en fokuserad operativ ledning som har kontroll på kostnader och risker har vi möjligheter att på sikt vinna marknadsandelar genom att stödja våra kunder. Tredje kvartalet isolerat Förbättrat resultat jämfört med förra året Det operativa resultatet för tredje kvartalet isolerat uppgick till 1 551 Mkr, en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2001. Ökningen förklaras av att kostnadsminskningen mer än väl kompenserade de minskade intäkterna. Resultatet var dock lägre än under de föregående kvartalen 2002. De försämrade marknadsförutsättningarna hade en negativ inverkan på intäkterna, 6 407 Mkr, vilket var lägre jämfört med såväl föregående kvartal som med tredje kvartalet i fjol. Kostnaderna, 4 632 Mkr, var 6 procent lägre än tredje kvartalet i fjol och cirka 2 procent lägre än under första och andra kvartalet i år, på jämförbar basis. Personalkostnader och framför allt övriga operativa kostnader har reducerats. Kreditförlusterna netto, 181 Mkr, låg på samma nivå som under föregående kvartal. Januari-september Operativt rörelseresultat: 5,5 miljarder kronor Det operativa rörelseresultatet, inklusive pensionsavräkning, för januari-september 2002 uppgick till 5 537 Mkr (5 706). Jämförelsen med de tre första kvartalen 2001 har påverkats av engångseffekter, omstruktureringskostnader och valutakursdifferenser. Justerat för dessa jämförelsestörande poster ökade det operativa rörelseresultatet med 6 procent, främst till följd av minskade kostnader. Nettoresultatet (vinst efter skatt) för januari-september var oförändrat, 3 827 Mkr (3 830). Lägre intäktsnivå Koncernens intäkter under de tre första kvartalen uppgick till 20 449 Mkr (21 781). På jämförbar basis sjönk intäkterna med 4 procent, främst till följd av de fallande marknadernas negativa inverkan på provisionsnetto och nettoresultat av finansiella transaktioner. Räntenettot uppgick till 10 176 Mkr (9 513), en ökning med 7 procent på jämförbar basis. Förbättringen förklaras av något ökade volymer och något lägre finansieringskostnader. Provisionsnettot minskade med 9 procent till 7 516 Mkr (8 285), främst till följd av den dystra börsutvecklingen. Nettoresultatet av finansiella transaktioner var 1 755 Mkr (2 296). Under tredje kvartalet minskade trading-relaterade intäkter, jämfört med de föregående kvartalen. Minskningen gäller speciellt valutahandeln, huvudsakligen till följd av lägre aktivitet bland kunderna. Övriga intäkter uppgick till 1 002 Mkr (1 687). Realisationsvinster, som i år emanerar från ett antal mindre transaktioner, svarade för 378 Mkr (929). Förra året ingick realisationsvinster på 512 Mkr från försäljningen av aktier i OM samt 248 Mkr från försäljning av aktier i Deutsche Börse. Justerat för dessa och övriga jämförelsestörande poster minskade posten övriga intäkter med 18 procent. Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet www.seb.net Appendix 1 SEB Trygg Liv Appendix 2 SEB AG i SEB-koncernen Appendix 3 Kreditexponering Appendix 4 Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp Appendix 5 Marknadsrisk Operativ resultaträkning kvartalsvis, sju kvartal (engelska) - SEB-koncernen - Divisioner och affärsområden - Brygga mellan nya och gamla redovisningsprinciper - Uppdelning av intäkter - Engångsposter Resultaträkning mm enligt Finansinspektionens anvisningar - SEB-koncernen - Skandinaviska Enskilda Banken Ytterligare upplysningar lämnas av Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25 Per Anders Fasth, chef för Investor Relations, tel. 08-763 95 66 Annika Halldin, ansvarig finansiell information tel. 08-763 85 60 Denna delårsrapport har inte granskats av bankens revisorer. Ekonomisk information under 2002 och 2003: 5 december 2002 Kapitalmarknadsdag 13 februari 2003 Bokslutskommuniké 2002 9 april 2003 Bolagsstämma 8 maj 2003 Delårsrapport januari-mars 14 augusti 2003 Delårsrapport januari-juni (OBS! Nytt datum) 6 november 2003 Delårsrapport januari-september ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00620/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00620/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00620/wkr0003.pdf Tilläggsinformation