SEB publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

SEB har publicerat sin Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020. Den inkluderar finansiella rapporter, en uppdatering av SEB:s arbete inom de två megatrenderna hållbarhet och digitalisering, samt en summering av året som gått med information om hur SEB har agerat i ljuset av covid-19-pandemin, ekonomiska skeenden samt utvecklingen gällande SEB:s treåriga affärsplan. SEB har också publicerat Kapitaltäckningsrapporten samt SEB Green Bond Impact Report.     

Till följd av covid-19-pandemin var 2020 ett utmanande år för de flesta människor, familjer och företag. Tack vare finansiell styrka och en robust likviditetssituation gick SEB in i 2020 från en styrkeposition, vilket gjorde det möjligt för banken att stödja sina kunder med krediter, amorteringsfrihet, skräddarsydd rådgivning och andra produkter och tjänster för att ta sig igenom krisen.

– Ända sedan 1856 har vi stått vid våra kunders sida i såväl goda som dåliga tider, och 2020 var inget undantag. Vi upprätthåller vår kritiska roll i samhället och får hjulen att fortsätta snurra även i utmanande tider, säger Marcus Wallenberg i rapportens ordförandeord.  

I Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2020 är hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsnoter och GRI Index för första gången integrerade med årsredovisningen. Detta för att betona den betydelse som hållbarhetsfrågan har för SEB.

Rapporten innehåller information om SEB:s arbete med att transformera sin egen verksamhet, att stödja sina kunder att ställa om, samt bankens åtaganden gällande FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Särskilt fokus har lagts på att beskriva SEB:s förhållningssätt till klimatförändringarna samt hur banken hanterar sin direkta och indirekta klimatpåverkan, i linje med rekommendationerna från den branschledda arbetsgruppen för klimatrelaterad finansiell information (Task force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

Den pågående gröna omställningen påverkar såväl SEB som våra kunder och vi engagerar oss för att stödja våra kunder i deras omställning. Vi arbetar med att anpassa vår verksamhet till våra ständigt ökade standarder, genom produktinnovation, klassificering av SEB:s kreditportfölj baserat på utsläpp av växthusgaser, samt genom utveckling av vårt eget policyramverk för hållbarhet, säger Johan Torgeby i rapportens vd-ord.

Läs den digitala Års- och Hållbarhetsredovisningen, samt ladda ner rapporterna, här: 
https://sebgroup.com/annualreport?lang=sv

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations

070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv