• news.cision.com/
  • SEB/
  • SEB reviderar finansiella mål för att stödja kunderna utifrån större finansiell flexibilitet

SEB reviderar finansiella mål för att stödja kunderna utifrån större finansiell flexibilitet

Report this content

SEB:s styrelse har reviderat de finansiella målen för koncernen i syfte att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för att bättre stödja bankens kunder över tid. Enligt de nya målen ska banken upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100 - 300 punkter högre än myndighetskraven och årligen ge en utdelning på runt 50 procent av vinst per aktie, samt att främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott över buffertmålet.

SEB:s finansiella mål är från och med 2021 att:

  • Årligen ge en utdelning på runt 50 procent av vinst per aktie exklusive jämförelsestörande poster, samt att främst genom aktieåterköp dela ut eventuellt kapitalöverskott över buffertmålet (tidigare var målet en utdelning på 40 procent eller mer av vinst per aktie).
  • Upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100 - 300 punkter högre än gällande kapitalkrav från Finansinspektionen (tidigare var målet att bufferten skulle uppgå till cirka 150 punkter över myndighetskravet).
  • Skapa en konkurrenskraftig avkastning på kapitalet, med en strävan över tid att nå en uthållig avkastning på eget kapital på 15 procent (oförändrat).

– Genom att införa ett intervall för kärnprimärkapitalrelationen om 100 till 300 punkter över myndighetskravet ökar vi flexibiliteten att möta kundernas behov och att växa när kundefterfrågan ökar. Detsamma gäller den uppdaterade utdelningspolicyn, som även den syftar till att öka vår flexibilitet att möta våra kunders behov, säger SEB:s finansdirektör Masih Yazdi.

Även om det tidigare utdelningsmålet var att dela ut minst 40 procent av vinst per aktie har SEB i praktiken legat långt över målet, med en utdelning på 70 till 75 procent av vinst per aktie, vilket kan begränsa hur mycket banken kan växa för att möta en stigande kundefterfrågan. Den nya utdelningspolicyn ökar flexibiliteten att agera under året eftersom det kapital som kvarstår i bolaget kan användas för att möta ökad kundefterfrågan. Om det visar sig att efterfrågan inte stiger och kapitalet därmed överskrider intervallet på 100 – 300 punkter över myndighetskravet kan det överskjutande kapitalet fördelas till aktieägarna genom främst aktieåterköp.

– Ambitionen att skifta ut kapital till våra aktieägare är oförändrad. Skillnaden är att vi inte låser upp lika mycket genom utdelning och därmed kan starta året med mer kapital. Om efterfrågan inte stiger och vi därmed inte behöver kapitalet kan vi reglera det genom aktieåterköp som kan göras löpande under året. Det ökar flexibiliteten att möta kundernas behov och vi räknar med att det kommer att ge en jämnare vinsttillväxt per aktie, säger Masih Yazdi.

Divisionernas finansiella ambitioner

På divisionsnivå inför SEB långsiktiga ambitioner avseende lönsamhet (räntabilitet på allokerat kapital) och kostnadseffektivitet (K/I-tal). De har satts främst utifrån två faktorer. För det första ska varje division ha ambitionen att nå den bästa lönsamheten och kostnadseffektiviteten jämfört med liknande verksamhet bland relevanta konkurrenter. För det andra ska varje divisions ambitionsnivå bidra till att SEB långsiktigt ska uppnå 15 procents lönsamhet på koncernnivå. Dessa långsiktiga ambitioner kommer att utvärderas varje år.

För mer information, kontakta:

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00


Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se


Karin Lepasoon, chef Group Marketing och Communication

0771-62 10 00
karin.lepasoon@seb.se


Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947

frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar