SEB:s årsstämma 2021

Report this content

Skandinaviska Enskilda Banken AB har idag, den 30 mars 2021, hållit årsstämma. På grund av covid-19 pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Vid årsstämman omvaldes Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg som ledamöter i styrelsen. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 4.10 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 1 april 2021.

Styrelsens arvode fastställdes till 9 140 000 kronor, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 3 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 1 020 000 kronor vardera till vice ordförandena och 775 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i banken.

Härtill kommer kommittéarvodet som fördelas enligt följande: Risk- och Kapitalkommittén, 630 000 kronor till ordföranden och 390 000 kronor till annan ledamot; Revisions- och Regelefterlevnadskommittén, 445 000 kronor till ordföranden och 280 000 kronor till annan ledamot; samt Ersättningskommittén, 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till Ersättningsrapport 2020.


Årsstämman godkände styrelsens förslag om SEB Resultatandel 2021, ett vinstdelningsprogram för alla medarbetare förutom bankens ledning, samt förslagen om ett SEB Aktieprogram 2021 som omfattar cirka 1 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner, och ett SEB Villkorade Aktieprogram 2021 som omfattar cirka 1 000 anställda i valda affärsenheter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och för kapitaländamål liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.com/sv.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Sven Nyman och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen. Medlemmarna i styrelsens kommittéer utsågs och information om sammansättningen av kommittéerna hålls tillgänglig på www.sebgroup.com/sv.

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade program, att högst 52 500 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas. Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022.


Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats www.sebgroup.se/ir att uppdateras löpande.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations

070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar