SEB:s bokslutskommuniké

Report this content

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 6,4 miljarder kronor med en räntabilitet på 12,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 21 procent. Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 19,8 miljarder kronor med en räntabilitet på 9,7 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 4:10 kronor per aktie.

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

”Vår finansiella styrka gjorde det möjligt för oss att stödja våra kunder under hela året. Trots det utmanande ekonomiska läget visade sig SEB:s affärsmodell vara motståndskraftig under året och levererade rörelseintäkter i lokal valuta som i stort sett var oförändrade jämfört med 2019. Pandemin påverkade dock intäktskompositionen, med negativ effekt på SEB:s betal- och kreditkortsaffär, medan den ökade volatiliteten gav stöd till ränte-, valuta- och råvaruaffären. Räntenettot ökade med 10 procent under året medan de förväntade nettokreditförlusterna uppgick till 26 baspunkter.

I syfte att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för att bättre kunna stödja våra kunder över tid har vi reviderat våra finansiella mål för koncernen och aktieåterköp kommer att vara den huvudsakliga formen för kapitaldistribution när SEB:s kapitalbuffert överstiger och förväntas ligga kvar över målet.”

Finansiell information

Kv4 Kv2 Kv3 Jan–sep
Mkr 2020 2020 % 2019 % 2020 2019 %
Summa rörelseintäkter 13 066 12 563  4 14 089 - 7 49 717 50 134 - 1
Summa rörelsekostnader -5 842 -5 547  5 -6 026 - 3 -22 747 -22 945 - 1
Förväntade kreditförluster, netto - 835 -1 098 - 24 - 997 - 16 -6 118 -2 294  167
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 6 382 5 916  8 7 063 - 10 20 846 24 894 - 16
Jämförelsestörande poster1) -1 000
Rörelseresultat 6 382 5 916  8 7 063 - 10 19 846 24 894 - 20
NETTORESULTAT 5 123 4 766  7 5 831 - 12 15 746 20 177 - 22
Räntabilitet på eget kapital, % 12.2 11.7 15.5 9.7 13.7
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 12.1 11.6 15.5 10.3 13.8
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 2:37 2:21 2:70 7:28 9:33
1) Sanktionsavgift utfärdad av Finansinspektionen. Se not 8.

Kvartalsrapporten, resultatpresentationen och fact book kan laddas ner från https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/finansiella-rapporter

Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021, cirka kl. 07.00 CET.

För mer information, kontakta:

Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00


Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se


Karin Lepasoon, chef Group Marketing och Communication

0771-62 10 00
karin.lepasoon@seb.se


Frank Hojem, chef Corporate Communication
070-763 9947

frank.hojem@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera

Dokument & länkar