SEB:s bokslutskommuniké och resultat för fjärde kvartalet 2022

Report this content

SEB:s rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 9,6 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 14,7 procent, en kärnprimärkapitalrelation på 19,0 procent, och en kapitalbuffert om 470 baspunkter. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6:75 kronor per aktie, och har beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2022 för att påbörja ett nytt kvartalsbaserat aktieåterköpsprogram om 1,25 miljarder kronor.

– När vi stänger böckerna för 2022 ser vi tillbaka på ett år som präglades av ett tragiskt krig i Europa, historiskt höga energipriser, globalt inflationstryck och snabba räntehöjningar från centralbanker. Under fjärde kvartalet fortsatte den unika makroekonomiska omgivningen att påverka kundernas sentiment och aktivitetsnivå, och vårt resultat drevs av hög tradingaktivitet och högre räntor. Med solid intjäningsförmåga och solida kapital- och likviditetsbuffertar anser vi oss vara i ett bra läge för att kunna fortsätta stötta våra kunder och investera i vår affär, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.

Sammandrag

Kv4 Kv3 Kv4 Jan-dec
Mkr 2022 2022 % 2021 % 2022 2021 %
Summa rörelseintäkter 18 829 16 551  14 14 127  33 64 589 55 638  16
Summa rörelsekostnader -6 757 -6 293  7 -6 097  11 -25 044 -23 245  8
Förväntade kreditförluster, netto - 506 - 567 - 11 - 299  70 -2 007 - 510
Påförda avgifter: riskskatt och resolutionsavgifter - 578 - 572  1 - 255  127 -2 288 -1 019  125
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 10 988 9 118  21 7 476  47 35 249 30 864  14
Jämförelsestörande poster -1 399 -1 399
Rörelseresultat 9 590 9 118  5 7 476  28 33 850 30 864  10
NETTORESULTAT 7 434 7 311  2 6 198  20 26 989 25 423  6
Räntabilitet på eget kapital, % 14,7 14,9 12,9 13,8 13,9
Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % 17,4 14,9 12,9 14,5 13,9
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 3:50 3:43 2:87 12:63 11:75
Jämförelsetalen för 2021 har omräknats. Se avsnitt om omräknade jämförelsetal för mer information.

Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-26 07:00 CET.

För mer information, kontakta:
Masih Yazdi, ekonomi- och finansdirektör
0771-62 10 00


Pawel Wyszynski, chef Investor Relations

070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 31 december 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 3 533 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 123 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Prenumerera

Dokument & länkar