Delårsrapport januari - juni år 2002

Report this content

[REMOVED GRAPHICS]SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - juni år 2002 * Rörelsemarginalen för kvartalet (17,5%) var den högsta under de senaste fyra kvartalen. * Operativt kassaflöde kraftigt förbättrat jämfört med föregående år. * Seco etablerar eget dotterbolag i Finland. Marknad En successiv stabilisering av konjunkturen skedde i USA. Fortsatt minskad industriproduktion i Europa. Försäljningen det senaste kvartalet Efterfrågan i Europa under kvartalet försvagades jämfört med föregående år, men var i nivå med årets första kvartal. I flertalet västeuropeiska marknader var försäljningen dämpad beroende på en allmänt lägre produktionstakt inom tillverkningsindustrin. Av de större marknaderna visade dock Italien och Spanien upp en fortsatt positiv trend. Investeringsrelaterade produkter visar fortsatt upp en djupare nedgång i efterfrågan jämfört med industrikonsumtionsvaror. Förvärvseffekter ökade försäljningen i Europa med cirka 5 procent. I USA var försäljningstrenden i lokal valuta stabil och i huvudsak jämförbar med det föregående kvartalet. En vikande dollarkurs har påverkat försäljningen i SEK negativt. I Brasilien stärktes försäljningen något jämfört med föregående år trots pågående regionala kriser. I Asien var försäljningen på flertalet marknader i nivå med 2001 med undantag för främst Japan där efterfrågan är svag men trendmässigt förhållandevis jämn. Koncernens fakturering för kvartalet uppgick till 1 068 MSEK (1 101), vilket är 3 procent lägre än föregående år. Struktur- och valutaeffekter uppgick till +4 respektive -1 procentenheter. Minskningen för jämförbara enheter i fast valuta var 6 procent. Årets försäljningsutveckling Marknadsutvecklingen för året som helhet är relativt likartad den som beskrivits för senaste kvartalet, dvs en svagare efterfrågan i Europa och Japan jämfört med föregående år samtidigt som försäljningsnivån inom NAFTA-regionen successivt planat ut på en lägre nivå. Totalt blev koncernens fakturering 2 099 MSEK (2 209), vilket är 5 procent lägre än föregående år. Struktur- och valutaeffekter ökade försäljningen med 3 procent, varav valutaeffekten utgjorde 1 procentenhet. Försäljningen minskade med 8 procent för jämförbara enheter i fast valuta. Fakturering - marknadsområden 2002 2001 2002 2001 2002/ 2002/ april- april- jan- jan- 2001 2001 juni juni juni juni april- jan- juni juni MSEK MSEK MSEK MSEK %1) %1) Sverige 71 60 131 125 0 -4 EU exkl Sverige 506 514 999 1 053 -6 -8 Övriga Europa 90 95 186 188 -13 -9 Europa totalt 667 669 1 316 1 366 -7 -8 NAFTA 249 274 494 540 -7 -10 Sydamerika 33 35 65 69 20 6 Afrika, Mellanöstern 21 22 37 41 15 9 Asien, Australien 98 101 187 193 -2 -4 Koncernen totalt 1 068 1 101 2 099 2 209 -6 -8 1) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Resultat Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet var 188 MSEK (220), vilket är en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande period 2001. Rörelsemarginalen var den högsta under de senaste 12 månaderna och uppgick till 17,5 procent (20,0). Resultatet påverkades negativt främst av lägre försäljningsvolymer med ett lägre kapacitetsutnyttjande i tillverkande enheter som följd. Rörelsemarginalen för halvåret 2002 blev 17,0 procent (20,8). Valutapåverkan i rörelseresultatet var +10 MSEK. Vinsten per aktie före utspädning för de senaste 12 månaderna var 14,70 SEK (19,10). Avkastningen på sysselsatt kapital var 26,2 procent (35,5). Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,1 procent (30,6). Koncernens resultaträkning (MSEK) 2002 2001 2002 2001 april- april- jan- jan- juni juni juni juni Fakturerad försäljning 1 068 1 101 2 099 2 209 Kostnad för sålda varor -494 -538 -985 -1 061 Bruttoresultat 574 563 1 114 1 148 Administrations- och -367 -351 -716 -708 försäljningskostnader Övriga intäkter och kostnader -19 8 -40 20 Rörelseresultat 188 220 358 460 Finansiella poster -17 -8 -27 -8 Resultat efter finansiella poster 171 212 331 452 Skatter -55 -70 -106 -144 Årets resultat 116 142 225 308 Koncernens planenliga avskrivningar uppgick till 152 MSEK (144). Moderbolagets fakturering var 1 127 MSEK (1 221) och rörelseresultatet 302 MSEK (341). Likvida medel var oförändrat jämfört med utgången av föregående kvartal och var vid periodens slut 33 MSEK. Moderbolagets räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, uppgick till 343 MSEK (154). Nyckeltal 2002 2001 2002 2001 april- april- jan- jan- juni juni juni juni Rörelsemarginal, % 17,5 20,0 17,0 20,8 Vinstmarginal, % 15,9 19,3 15,8 20,5 Vinst per aktie före utspädning, SEK 4,00 4,95 7,80 10,70 Vinst per aktie efter utspädning, SEK 4,00 4,90 7,75 10,60 Avkastning på sysselsatt 26,2 35,5 26,2 35,5 kapital före skatt, % 1) Avkastning på eget kapital 23,1 30,6 23,1 30,6 efter skatt, % 1) Eget kapital per aktie 62,60 64,80 62,60 64,80 före utspädning, SEK 1) 1) Nyckeltalen är beräknade på rullande 12-månaders basis. Antalet aktier före utspädning uppgick vid kvartalets slut för både år 2002 och 2001 till 28 832 898, vilket även gällde för det genomsnittliga antalet för båda perioderna. Efter tillägg för en full konvertering av det konvertibla förlagslånet med 274 160 aktier uppgår antalet aktier vid kvartalets slut för båda perioderna till 29 107 058 aktier. Det genomsnittliga antalet aktier efter utspädning uppgick till 29 107 058. Det konvertibla förlagslånet har inte till någon del konverterats till aktier under året. Balansräkning (MSEK) 2002-06-30 2001-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 204 111 Övriga anläggningstillgångar 1 533 1 535 Varulager 913 935 Kortfristiga fordringar 973 973 Likvida medel 240 365 Summa tillgångar 3 863 3 919 Eget kapital 1 805 2 072 Räntebärande avsättningar och skulder 843 588 Icke räntebärande avsättningar och skulder 1 215 1 259 Summa eget kapital och skulder 3 863 3 919 Förändring av eget kapital (MSEK) 2002-06-30 2001-06-30 Eget kapital, 31 december 2001 2 072 2 006 respektive 2000 Effekt av ändrade redovisningsprinciper - 36 Justerat eget kapital, 1 januari 2 072 2 042 2002 respektive 2001 Valutakursdifferenser -88 94 Årets resultat 225 308 Utdelning -404 -577 Eget kapital, 30 juni 2002 respektive 2001 1 805 1 867 Kassaflödesanalys (MSEK) 2002-06-30 2001-06-30 Resultat efter finansiella poster 331 452 Återläggning av avskrivningar 152 144 Övrigt 25 -28 Betald skatt -101 -98 Förändring av rörelsekapital -50 -270 Investeringsverksamhet -265 -112 Finansieringsverksamhet inkl utdelning -198 -469 Kassaflöde -106 -381 Rullande 12-månaders uppföljning Fakturering Förändring Rörelseresultat Rörelsemarginal MSEK % MSEK % Kv 3, 2001 1 005 12 165 16,4 Kv 4, 2001 1 071 4 162 15,1 Kv 1, 2002 1 031 -7 170 16,5 Kv 2, 2002 1 068 -3 188 17,5 Rullande 12M 4 175 1 685 16,4 I rörelseresultatet och rörelsemarginalen är eventuella jämförelsestörande poster exkluderade. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har anpassats till Redovisningsrådets rekommendationer. Vid årsskiftet infördes ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet, bl a RR15 avseende immateriella tillgångar. Denna rekommendation innebär att Seco, vid uppfyllandet av vissa kriterier, aktiverar en mindre del av sina utgifter för IT och för utveckling av nya produkter. Rörelseresultatet för innevarande år har påverkats positivt med 28 MSEK. Likviditet, soliditet och kassaflöde Koncernens likvida medel i form av kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden minskade från årets början med 125 MSEK och uppgick vid periodens slut till 240 MSEK. Huvudorsaken till minskningen var lämnad utdelning till aktieägarna samt betalning av företagsförvärv. Koncernens räntebärande lån, inklusive det konvertibla förlagslånet, var 733 MSEK (543). Kassaflödet från den löpande rörelsen har förbättrats kraftigt jämfört med föregående år. Koncernens soliditet var 47 procent (49). Personal Antal anställda i koncernen var vid utgången av perioden 3 904 (3 904 vid årsskiftet), varav förvärvet Jabro Tools tillförde 123. Exklusive förvärv minskade antalet personer under kvartalet med 21. Huvuddelen av personalminskningen skedde vid de tillverkande enheterna i Tjeckien och USA. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 130 MSEK (122), varav 28 MSEK utgjordes av immateriella tillgångar. Huvuddelen av investeringarna i maskiner och inventarier gjordes vid produktionsenheterna i Sverige, USA och Tjeckien. Investeringsnivån för 2002 beräknas uppgå till cirka 300 MSEK. Marknadssatsningar Seco avser i samråd med sin nuvarande distributör i Finland att i området etablera ett eget dotterbolag från kommande årsskifte. Det är ett led i koncernens strategi att verka direkt mot slutkund på alla större industriella marknader. Seco kommer därmed att stärka sin marknadsposition bl a genom att kunna erbjuda de finländska kunderna en utökad service och ett mer komplett produktprogram. Seco slutförde den 1 mars i år förvärvet av Jabro Tools. Försäljning och resultat för perioden mars t o m juni ingår i det andra kvartalet. Jabros produktionskapacitet kommer att utökas under året för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. Marknadsutsikter på kort sikt Vi räknar med en stabiliserad efterfrågan på flertalet huvudmarknader jämfört med första halvåret. Marknadsutsikter publicerade den 6 maj 2002 Stabiliserad efterfrågan i USA förväntas. En fortsatt avmattning förutses i Europa. Den aktuella rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapport offentliggöres den 6 november 2002 och avser tredje kvartalet 2002. Fagersta den 7 augusti 2002 SECO TOOLS AB; (publ) Lars Renström Verkställande direktör För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10, Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20 eller Investor Relations, tel 0223-401 32. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.se Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020806BIT00700/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020806BIT00700/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar