Delårsrapport januari – juni år 2011

Rekordresultat och kraftigt förbättrad försäljning

*  Kvartalets nettoomsättning ökade med 31 procent i fast valuta och 19 procent i SEK till rekordnivån 1 775 MSEK (1 485).
*  Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 25 procent till 389 MSEK (311), motsvarande en rörelsemarginal på 21,9 procent (20,9).
*  Delårsperiodens resultat efter skatt var 520 MSEK (358).
*  Vinst per aktie för kvartalet var den högsta någonsin och uppgick till 1,89 (1,46). För delårsperioden var vinst per aktie 3,57 (2,46).
*  Satsningarna på tillväxtmarknader fortsatte under kvartalet med bland annat invigningen av ett distributionscentra i Kina.

VD:s kommentar

”Efterfrågan var fortsatt stark under andra kvartalet och omsättningen förbättrades jämfört med första kvartalet och nådde nya rekordnivåer. Samtliga marknadsregioner redovisade under kvartalet en stark tillväxt jämfört med föregående år. Mest positiv utveckling noterades i Nafta och Central- och Östeuropa. Även tillväxtmarknaderna i Asien och Sydamerika fortsatte starkt, men med något lägre tillväxttakter relativt föregående år. Sammantaget har vi inte sett några tecken på en avmattning i efterfrågan och bedömer utsikterna för kommande kvartal som fortsatt goda.

Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick för kvartalet till 389 MSEK (311), motsvarande en marginal om 21,9 procent (20,9). Förbättringen hänfördes i allt väsentligt till ökade volymer. Den starkare svenska kronan dämpade dock resultatutvecklingen med -79 MSEK i kvartalet jämfört med föregående år. Vinsten per aktie var den högsta någonsin för ett enstaka kvartal och uppgick till 1,89 SEK (1,46).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var fortsatt stark och uppgick för kvartalet till 397 MSEK (379). Lageruppbyggnader, ökade kundfordringar och en högre investeringsnivå dämpade dock utvecklingen av kassaflödet under kvartalet. Detta tillsammans med den utbetalda utdelningen medförde att nettoskuldsättningsgraden ökade till 0,66 (0,52).

Tillväxtsatsningarna fortsatte under kvartalet och dessa fokuserar nu främst på marknadspenetration i tillväxtregioner och ökad förmåga till lösningsorientering tillsammans med en kontinuerlig uppgradering av produktportföljen. Som exempel kan nämnas de nya satsningarna i Kina i form av ett nytt säljkontor och ett nytt distributionscentra” säger Lars Bergström VD och koncernchef.

Informationen är sådan som Seco Tools AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2011, kl. 07.45.

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Per-Lennart Berg, Kommunikationschef, tel 0223-403 20, Lars Bergström, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Taggar:

Dokument & länkar