Sector Alarm har ökat innehavet i Trygga Hem till cirka 97,91 procent av aktierna under den förlängda acceptfristen i Erbjudandet.

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte heller godkänns accepter från) personer i dessa länder eller i andra länder där deltagandet förutsätter att ytterligare dokumentation upprättas, registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver de åtgärder som krävs enligt svensk rätt.

  • Erbjudandet har, efter förlängningen av acceptfristen i Erbjudandet, totalt accepterats av aktieägare representerande 10 476 244 aktier, motsvarande cirka 97,91 procent av rösterna och aktiekapitalet i Trygga Hem.
  • Redovisning av likvid för aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen förväntas påbörjas den 7 augusti 2013.
  • Sector Alarm har beslutat att inte förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare.

Sector Alarm Holding AS, genom sitt helägda svenska dotterbolag Sector Alarm AB (”Sector Alarm”) offentliggjorde den 17 juni 2013 ett rekommenderat kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Trygga Hem Skandinavien AB (”Trygga Hem” eller ”Bolaget”) att förvärva samtliga aktier i Trygga Hem till ett pris om 18 kronor per aktie. Erbjudandet fullföljdes den 12 juli 2013, och acceptfristen förlängdes i samband därmed till den 29 juli 2013.

Under den förlängda acceptfristen har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 108 378 aktier, motsvarande cirka 1,01 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bolaget. Erbjudandet har därmed totalt accepterats av aktieägare representerade 10 476 244 aktier, motsvarande cirka 97,91 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bolaget. Detta motsvarar också Sector Alarms aktieinnehav i Bolaget, då Sector Alarm inte innehade någon aktie i Trygga Hem vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande och inte heller har förvärvat någon aktie utanför Erbjudandet. Sector Alarm beslutar också att inte förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare.

Erläggande av likvid till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen kommer att påbörjas den 7 augusti 2013.

Som tidigare kommunicerat avser Sector Alarm påkalla tvångsinlösen avseende de aktier i Bolaget som inte lämnats in i Erbjudandet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att Trygga Hems aktie avnoteras från NASDAQ OMX First North Stockholm.

Göteborg den 31 juli 2013

Sector Alarm AB

Styrelsen


För mer information besök www.sectoralarm.se eller kontakta:

Eystein Lund

Chief Financial Officer

Sector Alarm Holding AS

Tel: +47 906 021 27


Sector Alarm i korthet

Sector Alarm-koncernen bedriver, förutom i Sverige, även verksamhet i Norge och Irland. Sector Alarm Holding AS bildades i Norge 1995. Koncernen är Europas näst största leverantör inom larmtjänster till den privata larmmarknaden och betjänar idag en kundbas på cirka 300 000 kunder med mer än 1 000 anställda och en årlig omsättning på 1 miljard NOK.

Sector Alarm är ett helägt svenskt dotterbolag till det norska bolaget Sector Alarm Holding AS och har sitt huvudkontor på Drakegatan 10 i Göteborg.

Ytterligare information om Sector Alarm finns på www.sectoralarm.se och www.sectoralarm.com

Information angående Erbjudandet finns tillgänglig på www.sectoralarm.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 31 juli, 2013 klockan 08:00 CET.

Dokument & länkar