Beslut vid Securitas årsstämma 2020

Report this content

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande:

Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar per den 31 december 2019. I enlighet med styrelsens reviderade förslag beslutade stämman att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Stämman omvalde Ingrid Bonde, John Brandon, Anders Böös, Fredrik Cappelen, Carl Douglas, Marie Ehrling, Sofia Schörling Högberg och Dick Seger. Marie Ehrling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 7 730 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), fördelat så att ordföranden erhåller 2 200 000 kronor, vice ordföranden 845 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna 635 000 kronor vardera. Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 325 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 200 000 kronor och ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.

Revisor
Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2021 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Patrik Adolfson som ansvarig revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier av serie B.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med de senaste tio åren, inrätta ett aktierelaterat incitamentsprogram för koncernen. Årsstämman beslutade även att, i enlighet med styrelsens förslag och i likhet med 2019, inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020/2022).

Information:
Journalister/press: Helena Andreas, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel 010-470 30 00 eller epost press@securitas.com 
Investerare/analytiker: Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är din partner inom intelligenta säkerhetstjänster. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar 
samt riskhantering för företag. Överallt från hem till flygplatser - gör våra 370 000 medarbetare din värld till en tryggare plats.

 

Prenumerera

Dokument & länkar