Securitas AB Delårsrapport januari–september 2021

Report this content

JULI–SEPTEMBER 2021

 • Försäljning 27 338 MSEK (26 501)
 • Organisk försäljningstillväxt 4 procent (0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 1 605 MSEK (1 327)
 • Rörelsemarginal 5,9 procent (5,0)
 • Jämförelsestörande poster –120 MSEK (–112), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen, kostnadsbesparingsprogrammet i koncernen samt en engångsutbetalning på 114 MSEK från försäkringsbolaget AFA 
 • Vinst per aktie 2,59 SEK (2,08)
 • Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, 2,82 SEK (2,31)
 • Rörelsens kassaflöde 75 procent (199)

JANUARI–SEPTEMBER 2021

 • Försäljning 79 651 MSEK (81 477)
 • Organisk försäljningstillväxt 4 procent (0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 4 332 MSEK (3 488)
 • Rörelsemarginal 5,4 procent (4,3)
 • Jämförelsestörande poster –515 MSEK (–218), hänförliga till de tidigare kommunicerade transforma­tions­programmen, kostnads­bespa­ringsprogrammet i koncernen samt en engångsutbetalning på 114 MSEK från försäkringsbolaget AFA 
 • Vinst per aktie 6,54 SEK (5,18)
 • Vinst per aktie, före jämförelse­störande poster, 7,57 SEK (5,63)
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA 2,1 (1,9)
 • Rörelsens kassaflöde 79 procent (163)

Koncernchefens kommentarer 

”Fullt fokus på ­marginalförbättring då påverkan från covid minskar”

 

VI FORTSÄTTER ATT LEVERERA I ENLIGHET MED VÅR STRATEGI OCH HAR REDOVISAT EN STARK UTVECKLING UNDER FLERA KVARTAL

 • Vi har stärkt vår verksamhet under det senaste året genom att fokusera på lönsamhet och kostnadskontroll samt genomförande av transformations­programmen
 • Vi hanterar de återstående effekterna av covid med stark utveckling i samtliga affärssegment, trots minskande coronarelaterad tilläggsförsäljning
 • Vi ser fortsatt god utveckling i verk­sam­heten avseende elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar och att öka tillväxten förblir en tydlig prioritering

LÖNSAM TILLVÄXT I FOKUS
Koncernens organiska försäljnings­tillväxt var 4 procent (0) i det tredje kvartalet, där samtliga affärssegment bidrog till förbättringen. Den gradvisa återhämtningen från corona­pandemin fortsatte under det tredje kvartalet, då kommersiella aktiviteter och driv­kraften i försäljningen ökat i samtliga våra affärs­segment, inklusive flygplatsverksamheten.

Valutajusterad försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet uppgick till 7 procent (5) i det tredje kvartalet. Vi slutförde två strategiska förvärv inom elektronisk säker­het under kvartalet, Protection One i Tyskland och Tepe Güvenlik i Turkiet, vilka båda kommer stärka våra erbjudanden markant på två viktiga marknader. Vi utforskar aktivt fler förvärvs­möjligheter inom elektronisk säkerhet, och vi ­fortsätter att investera i vår organisation för säkerhetslösningar för att ytterligare öka organisk försäljnings­tillväxt i denna affärs­verksamhet. 

Koncernens valutajusterade rörelse­resultat ökade med 24 procent under det tredje kvartalet och rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (5,0). Det förbättrade affärs­klimatet och en aktiv portföljförvaltning stärkte samtliga affärs­segment och kostnadsbesparings­programmet som infördes 2020, hade en positiv ­påverkan. Under kvartalet hade vi normala nivåer avseende avsättningar, jämfört med de förhöjda nivåerna föregå­ende år. 

De totala prisjusteringarna i koncernen var på samma nivå som lönekostnads­ökningarna hittills i år. Arbetskraftsbrist och lönepress förblir en ut­maning. Att upprätthålla pris- och löne­balansen kommer fortsatt vara en viktig priorite­ring inom hela koncernen när vi går in i 2022. 

Under det senaste året har vi lämnat marknader med begränsade affärsmöjligheter och vi har aktivt omförhandlat eller lämnat kontrakt med låg marginal. Vi ser påtagliga resultat i flygplatsverksamheten såväl som i flera länder i Latin­amerika.

Koncernen redovisade ett bra kassaflöde i det tredje kvartalet.

STARKARE EFTER ATT HA HANTERAT COVID
Coronapandemin är fortsatt närvarande i vårt dagliga arbete när vi stänger det tredje kvartalet 2021. Medan det fortsatt råder osäkerhet kring de långsiktiga effekterna av ­pandemin, kommer vi ut starkare tack vare att vi vidtog ­åtgärder tidigt. 

FAST BESLUTNA ATT NÅ TRANSFORMATIONSMÅLEN
Vi börjar att skörda vinsterna av transformationsprogrammet i Nordamerika som infördes 2019, och ser ett positivt bidrag till rörelse­marginalen. Även affärstransformationen i Europa och Ibero-Amerika utvecklas enligt plan. Vi är övertygade om att dessa program kommer att förbättra affärsmixen för att nå marginal­målen hänförliga till ­programmen.

Styrkan i Securitas medarbetare och utvecklingen i våra affärstransforma­tionsprogram har varit avgörande ­faktorer för vår starka utveckling under de första nio månaderna 2021. 


Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 29 ­oktober 2021 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist och finans­direktör Andreas Lindback presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
USA: + 1 631 913 1422
Sverige: + 46 8 566 426 51
Storbritannien: + 44 333 3000 804
Vänligen använd följande pinkod för telefonkonferensen: 621 490 78#

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på 
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter telefonkonferensen.

För ytterligare information kontakta:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, 076-116 7443

OM SECURITAS

Securitas har en ledande lokal och global marknadsnärvaro med verksamhet i 47 länder. Våra verksamheter är organiserade i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien, vilka utgör ­divisionen AMEA. Securitas har kunder av alla storlekar, inom många olika ­branscher och kundsegment. Säkerhetslösningar baserade på kundens behov skapas genom olika kombinationer av platsanknuten bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi anpassar våra lösningar efter de risker och behov som varje kund har genom ökat kundengagemang och kontinuerligt ökad ­kunskap. Securitas är börsnoterat i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen genom att sätta våra ­kunder i hjärtat av vår verksamhet. Vi löser våra kunders säkerhetsbehov genom att erbjuda kvalificerade och engagerade medarbetare, djup expertis och innovation inom alla våra säkerhetstjänster, förmågan att kombinera tjänster till lösningar och genom att använda data för ytterligare intelligens. För att verkställa vår strategi att bli en partner inom intelligenta säkerhetstjänster, fokuserar vi på fyra områden: att stärka våra medarbetare, kundengagemang, ledarskap inom säkerhetstjänster och ­innovation, samt effektivitet. 

Koncernens finansiella mål
Securitas har tre finansiella mål:

 • En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år 
 • Nettoskuld i förhållande till EBITDA om i genomsnitt 2,5 
 • Rörelsens kassaflöde ska vara 70 till 80 procent av rörelseresultatet före ­avskrivningar

Securitas har också uttalat en ambition om strategisk omvandling – att fördubbla försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet till 2023, jämfört med 2018.
 

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm, 
Sverige

Besöksadress:
Lindhagensplan 70

Telefon: +46 10 470 30 00

Organisationsnummer:
556302–7241

www.securitas.com
 

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 fredagen den 29 oktober 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar