Fårö Capital AB offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till EQL Pharma AB

Report this content

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där ytterligare dokumentation, andra registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Fårö Capital AB (”Budgivaren” eller ”Fårö Capital”), org. nr. 556594–3023, lämnade genom ett pressmeddelande den 19 mars 2019 ett offentligt budpliktsbud (”Budpliktsbudet”) till aktieägarna i EQL Pharma AB (”Målbolaget” eller ”EQL Pharma”), org. nr. 556713–3425, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Acceptfristen i Budpliktsbudet löpte ut den 25 april 2019. Efter acceptfristens utgång kontrollerar Fårö Capital totalt 9 328 631 aktier, motsvarande cirka 32 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma. 

Genom Budpliktsbudet lämnade Fårö Capital ett bud om 12,00 SEK kontant per aktie i EQL Pharma. Efter acceptfristen, vilken löpte ut den 25 april 2019, hade Budpliktsbudet accepterats av aktieägare i EQL Pharma representerande sammanlagt 582 776 aktier, vilket motsvarar cirka 2,1 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma. 

Fårö Capital har sedan Budpliktsbudets offentliggörande, fram till acceptfristens utgång, förvärvat ytterligare totalt 26 517 aktier (motsvarande cirka 0,1 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma) utanför erbjudandet i den löpande handeln på Spotlight Stock Market. Vid acceptfristens utgång kontrollerar Fårö Capital således totalt 9 328 631 aktier (inklusive de 8 719 338 aktier vilka Fårö Capital ägde vid tidpunkten för offentliggörandet av Budpliktsbudet), totalt motsvarande cirka 32,1 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i EQL Pharma. Utöver ovan nämnt aktieinnehav äger Fårö Capital inte några teckningsoptioner eller konvertibler i EQL Pharma och inte heller några andra finansiella instrument som ger Fårö Capital finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i EQL Pharma.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Budpliktsbudet har skett veckovis under loppet av acceptfristen. Fårö Capital kan, i enlighet med de begränsningar som framgår i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, komma att förvärva ytterligare aktier efter acceptfristens utgång.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Fårö Capital i samband med Budpliktsbudet. Markets & Corporate Law är legal rådgivare. 

För frågor med anledning av Erbjudandet, kontakta:

Fårö Capital AB
Christer Fåhraeus, största ägare Fårö Capital, telefon: 070-560 90 00
Emanuel Eriksson, Investeringschef Fårö Capital, telefon: 0766-28 29 61

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Taggar:

Dokument & länkar