Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Monivent inför planerad emission av units och notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. I syfte att finansiera bolagets marknadsintroduktion och fortsatt expansion med fokus på strategiska partnerskap och storskalig produktion, förbereder Monivent en publik emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market under Q1 2020. Emissionen av units kan tillföra bolaget totalt cirka 27,2 MSEK före emissionskostnader, varav initialt cirka 19,7 MSEK och ytterligare högst cirka 7,4 MSEK tolv månader senare.  Monivent arbetar med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför sin planerade emission och notering.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:

”Vi är glada att kunna meddela att Monivent, tillsammans med Sedermera Fondkommission som rådgivare, befinner oss i startgroparna inför en publik emission och notering av bolaget. Noteringen av Monivent är ett logiskt och strategiskt viktigt steg i bolagets fortsatta utveckling. Vi befinner oss just nu i en mycket intensiv fas med en produkt på marknaden, avsedd för träning och utbildning, och fullt fokus på att färdigställa versionen för användning på nyfödda i förlossningsrummet. Genom finansieringen i samband med noteringen kommer bolaget att tillföras det rörelsekapital som krävs inför kommande expansion av verksamheten när vi nu närmar oss lansering av en produkt som verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.”    

Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera Fondkommission kommenterar:

”Monivent är ett bolag som bedriver verksamhet inom ett väldigt viktigt område och inom ett segment med mycket hög marknadspotential. Bolaget finner sig just nu i ett väldigt spännande skede i väntan på att påbörja marknadslansering av bolagets första kommersiella produkt. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att bistå Monivent i samband med deras kommande IPO på Spotlight Stock Market.”  

Om Monivent

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta ventilationsvården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Mellan tre till sex procent av alla barn som föds börjar inte andas av sig själva, utan behöver tas till ett så kallat barnbord där all utrustning som används för återupplivning finns tillgänglig. Vid barnbordet gör vårdpersonal allt som krävs för att försöka syresätta den nyfödda, genom att manuellt tvinga ner luft i barnets lungor med hjälp av utrustning som genererar luftflöde. Detta är en kritisk process. Otillräckliga volymer kan leda till förlängt trauma och öka behovet av mer invasiva behandlingsmetoder. I värsta fall kan för liten luftvolym leda till brist på syre och orsaka hjärnskador. För stor luftvolym kan däremot leda till kronisk lungskada och nedsatt lungkapacitet men kan även leda till hjärnblödning. I dagsläget finns inget bra sätt att bedöma hur mycket luft det nyfödda barnet tillförs, utan vårdpersonalen måste till stor del förlita sig på erfarenhet och fingertoppskänsla. Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensormodulen kopplas till befintlig utrustning som genererar luftflöde till barnet. När luftflödet passerar genom mask och sensormodul bildas en mätbar tryckdifferens, som genom bolagets egen-utvecklade algoritmer kan omvandlas till exakta flöden och volymer. En målvolym presenteras på monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall illustreras med en tydlig färgindikation. Motsvarande färgindikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken, vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen utan att titta på skärmen och kan därmed helt fokusera på barnet. Kort sagt får vårdgivaren i realtid möjlighet att justera mängden luft för att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.

Monivent har en attraktiv affärsmodell som är baserad på initial försäljning av systemet som helhet, vilket inkluderar monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensormoduler. Ansiktsmask och adapter kommer att säljas som engångsartiklar och sensormodulen kommer regelbundet att behöva bytas ut. För Monivent representerar detta en beräknad total adresserbar marknad, för en initial installation av systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK med tillhörande, återkommande försäljning av ansiktsmasker och sensormoduler om cirka 300 miljoner SEK per år med nuvarande förväntad prissättning mot slutkund. Det är styrelsens bedömning att Monivents produkter har potential att generera en bruttomarginal om 45-70 procent på nuvarande uppskattade prisnivåer och att slutkunderna framförallt kommer att utgöras av inköpsansvariga på förlossnings- och neonatalavdelningar.

Planerad kapitalisering och notering

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad nyemission, vilken är avsedd att genomföras under Q1 2020. För mer information om Monivent, vänligen besök bolagets hemsida www.monivent.se. Fullständiga villkor och anvisningar samt närmre information angående erbjudandet kommer att ingå i det kommande prospektet.

För mer information om Monivent, vänliga kontakta:

Karin Dahllöf, VD

Telefon: +46 (0) 31 395 48 40

E-post: karin@monivent.se

Hemsida: www.monivent.se

För mer information om den planerade emissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission 

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Instagram: https://www.instagram.com/sedermerafondkommission/?hl=sv

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Dokument & länkar