• news.cision.com/
  • Sedermera Corporate Finance/
  • Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Abera Bioscience AB i samband med nyemission, vars teckningstid inleds den 19 januari, inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Abera Bioscience AB i samband med nyemission, vars teckningstid inleds den 19 januari, inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) är ett svenskt bioteknikbolag som tillhandahåller en egenutvecklad och patentskyddad plattform, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget även utvecklat egna vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, inom pneumokock-området, befinner sig i preklinisk fas. Inom immunonkologi har Bolaget ett fem-tal kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling. Abera har nu godkänts för notering på Spotlight Stock Market och meddelar att teckningstiden i Bolagets nyemission av aktier om totalt cirka 24,1 MSEK inleds på tisdag, den 19 januari 2021. Bolaget har via erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 18,1 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Motiv för nyemission och notering
Abera Bioscience AB är ett svenskt bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi. Genom BERA kan Bolaget förkorta produktionsprocessen och kostnads- och tidseffektivisera utveckling och design av vacciner.

Abera har även en portfölj av vaccinkandidater baserade på BERA och i nuläget fokuserar Bolaget på två vaccinområden; pneumokocker (en bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation), där huvudkandidaten Ab-01.12 befinner sig i preklinisk fas, och immunonkologi (terapeutiska cancervaccin), där Bolaget för närvarande har ett fem-tal kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling. Teknologin möjliggör dock vaccinutveckling även inom andra områden och för närvarande utvecklas flera vaccinkandidater i externa forskningssamarbeten, bl.a. inom Covid-19.

Bolagets affärsmodell består av två spår;(1) utveckling av vaccinkandidater, baserat på den patenterade plattformsteknologin, till sen preklinisk eller tidig klinisk fas för att därefter licensiera ut kandidaten till större bolag samt (2) licensiera ut användandet av plattformen inom indikationer som Abera inte fokuserar på. Genom utveckling av vaccinkandidater baserat på plattformen erhålls evidens och tilltagande validering för plattformsteknologin och Bolaget ser potential för att BERA ska vara tillämpbar inom många områden och generera intäktsströmmar i termer av royalty och förskottsbetalningar.

En framtida godkänd vaccinkandidat som utvecklats baserat på Aberas plattformsteknologi, skulle enligt styrelsens bedömning ge stark evidens för BERA och, baserat på liknande affärer, en uppskattad marknadspotential om cirka 250 MEUR. Aberas presumtiva marknadspotential för pneumokockvaccinet Ab-01.12 beräknas, enligt styrelsen, uppgå till cirka 6 000 MUSD årligen. Marknadspotentialen inom immunonkologiområdet är även den omfattande och uppskattas omfatta cirka 50 miljarder USD år 2025[1].

Abera inleder på tisdag, den 19 januari teckningstiden i en nyemission av aktier om totalt cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader inför notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden pågår till och med den 2 februari 2021. Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförandet av det prekliniska programmet för Ab-01.12 samt påbörjandet av regulatoriska förberedelser för kliniska fas 1-studier. Därtill syftar kapitaliseringen bland annat till att finansiera planering och uppstart av Bolagets immunonkologiprogram. Abera har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att den kommande nyemissionen av aktier uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 16,6 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. För mer information om Abera och dess kommande erbjudande, hänvisas till Bolagets memorandum som bland annat finns tillgängligt på Aberas (www.aberabio.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 19 januari 2021, då teckningstiden inleds.

Läs mer om Aberas nyemission
här.


[1] Immunonkologi, snart en blockbuster-marknad?, Carnegie, 2017

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om Abera, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 72 020 24 73
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

Dokument & länkar