Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till BoMill AB inför kapitalisering samt planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

BoMill AB (”BoMill” eller ”Bolaget”) har sedan 2001 utvecklat en idag patenterad teknologi för sortering av spannmål, vilket har resulterat i två kommersiella produkter, IQ-sorteraren för användning i laboratorier samt TriQ-sorteraren som används i industriell skala. Bolaget är ensamt på marknaden om att i kommersiella kvantiteter kunna sortera spannmål baserat på kärnans inre egenskaper istället för dess visuella egenskaper, vilken är den traditionella metoden. Möjligheten att sortera varje enskild kärna baserat på dess inre egenskaper, såsom proteininnehåll, ger förutsättningar att maximera användningen av olika spannmålspartier på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Bolaget har hittills sålt cirka 40 sorteringssystem på i huvudsak två marknader – Nordamerika och Europa. I syfte att expandera verksamheten förbereder BoMill nu för en kapitalisering inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market under hösten 2020. BoMill har anlitat Sedermera Fondkommission att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen.

Motiv för emission och notering

Den globala befolkningen väntas nå tio miljarder år 2050, vilket får till följd att efterfrågan på livsmedel för mänsklig konsumtion och djurfoder ökar väsentligt. Omkring 37 procent av den totala landmassan är klassificerad som ”jordbruksområde” och den större delen utnyttjas redan. För att kunna möta den ökade efterfrågan krävs att lantbrukare och andra aktörer i värdekedjan maximerar avkastningen på sin mark och dess skördar på ett hållbart och uthålligt sätt.

Spannmål är idag världens näst mest handlade råvara, efter olja. Att gradera och sortera spannmål har därmed en direkt effekt på global livsmedelsförsörjning och matkvalitet. Individuell spannmålssortering är en relativt ny metod som väckt stort intresse inom spannmålsindustrin. Miljöeffekter, såsom ett varmare klimat, kommer fortsätta att leda till variationer i kvalitet och pris. Samtidigt förväntas nya och mer restriktiva gränsvärden för mykotoxiner (mögelgifter) samt nya riktlinjer för hanteringen av spannmål. Sammantaget bidrar detta till att motivera spannmålsproducenter och processindustrin att maximera värdet och användningen av spannmålsskördar och det är här BoMills lösning, det vill säga användningen av enskild kärnsortering på inre egenskaper, erbjuder en unik möjlighet att hållbart säkerställa livsmedelssäkerhet och matkvalitet, med förbättrad lönsamhet genom hela värdekedjan.

Det är styrelsens bedömning att BoMills teknologi är banbrytande inom kvalitativ sortering av spannmål i stor skala. Teknologin har utvecklats sedan 2001 och hittills resulterat i två kommersiella produkter. Bolaget har flera väletablerade och erkända kunder, såsom Carlsberg, Casillo, Canadian International Grain Institute, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus och GoodMills Group. Tillsammans med sina internationella ägare har BoMill etablerat en organisation som ska kunna ta Bolaget till nästa nivå och på sikt nå önskvärd marknadsposition. Ytterligare kapital krävs dock för att kunna expandera verksamheten, öka närvaron på fler marknader samt fortskrida med utvecklingen av andra generationens sorteringssystem, varför Bolaget under hösten 2020 avser att genomföra en kapitalisering inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market.

BoMills styrelseordförande Lars Persson kommenterar:

”Det råder ingen tvekan om att produktionen av mat måste förbättras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Klimatförändringar och fortsatt befolkningstillväxt sätter enorm press på de globala livsmedelssystemen. BoMill har möjligheten att positionera sig i framkant av en pågående matrevolution. Genom vår banbrytande teknologi kan vi på samma gång säkerställa bättre avkastning på lantbrukarnas skördar samt bidra till ett mer hållbart jordbruk. Vår lösning är patenterad och har således ett starkt skydd när vi nu avser att öka vår närvaro på viktiga marknader, framförallt Europa, USA och Kina. Produkten utgör ett attraktivt erbjudande för aktörer genom hela värdekedjan, från producenter till spannmålshandlare och processindustri. Inte minst kan våra sorteringssystem garantera högre kvalitet på slutprodukten, vilket gynnar konsumenten, som blir alltmer medveten om både miljö- och hälsopåverkan. Vi ser mycket god tillväxtpotential för bolaget, som agerar på en marknad präglad av stabil årlig tillväxt. Bedömningen är att bolagets teknologiska lösning har förutsättningar att bli en så kallad ”Golden Standard” inom industrin. Likviden från den planerade emissionen är avsedd att användas för att stärka försäljningsorganisationen samt finansiera vår redan pågående utveckling av ett andra generationens sorterarsystem, vilket skulle öka kapaciteten i våra maskiner avsevärt och därmed ytterligare stärka vårt erbjudande på marknaden.”

Planerad kapitalisering och notering

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras före planerad emission, vilken är avsedd att genomföras under hösten 2020.

För ytterligare frågor med anledning av kapitalisering och notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Dokument & länkar