Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Cessatech A/S i samband med kapitalisering och planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Cessatech A/S (”Cessatech” eller ”Bolaget”) är ett kliniskt fas II-bolag som utvecklar evidensbaserad behandling för barn. Bolagets ledande produkt, en smärtstillande nässpray för behandling av smärtsamma medicinska ingrepp på barn, är baserad på mer än tio års klinisk forskning vid bland annat Rigshospitalet (Danmark) och Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Sverige). Cessatech nådde nyligen en väsentlig målsättning med ett godkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om att lansera sin pediatriska utredningsplan (PIP), vilken ger Bolaget en utstakad och godkänd plan till att erhålla ett så kallat ”PUMA” (Paediatric-use Marketing Authorization) och därmed möjligheten att lansera CT001 i Europa inom några år. Cessatech har nu godkänts för notering på Spotlight Stock Market och meddelar att teckningstiden i Bolagets emission av units (aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om totalt cirka 41 MDKK inleds på tisdag, den 10 november 2020. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen.

Motiv för emission och notering
Cessatech är ett kliniskt fas II-bolag som utvecklar evidensbaserad behandling för barn. Bolagets första produkt CT001 är en smärtstillande icke-invasiv nässpray som bygger på mer än tio års klinisk erfarenhet och har visat sig effektiv och säker i en klinisk fas II-studie samt levererat lovande preliminära resultat i en retrospektiv studie vid Rigshospitalet (Danmark) och Astrid Lindgrens Barnsjukhus (Sverige). Cessatech nådde nyligen en väsentlig målsättning med ett godkännande från den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om att lansera sin pediatriska utredningsplan (PIP), vilken ger Bolaget en utstakad och godkänd plan till att erhålla ett så kallat ”PUMA” (Paediatric-use Marketing Authorization) och därmed möjligheten att lansera CT001 i Europa inom bara några år.

Behandlingen av akut smärta hos barn kännetecknas av ett betydande medicinskt behov, vilket har uppmärksammats av både tillsynsmyndigheter och vårdpersonal. Bara i Europa beräknas att cirka 25 miljoner barn varje år utsätts för akut procedursmärta, det vill säga den smärta eller obehag som upplevs i samband med olika procedurer inom vården. Cessatechs målsättning för CT001 är en marknadsandel om cirka 30–40 %, efter 6–8 år på marknaden, vilket motsvarar cirka sex miljoner behandlade barn årligen. Bolaget uppskattar då att den totala marknaden uppgår till cirka 1,5–2 miljarder DKK. Bolaget har också två efterföljande kandidater i sin pipeline, en lugnande nässpray (CT002) för medicinska/diagnostiska ingrepp på barn (t.ex. vid MR-skanning) samt en lokalbedövningsgel (CT003) som kan appliceras på öppna sår (t.ex. före dess att ett sår behöver sys på akuten).

Med en godkänd PIP förväntas CT001 att påbörja sen klinisk utveckling under 2021 och det är Bolagets ambition att ha nässprayen redo för lansering 2024. Cessatech kommer parallellt med de slutliga studierna även att utveckla en strategi för ett regulatoriskt godkännande i USA och påskynda kommersialiseringsprocessen för CT001, där Bolaget avser att söka partnerskap eller utlicensiera produkten till större läkemedelsbolag. Bolaget är nu redo att avancera genomförandet av sin godkända PIP-program, men också utöka aktiviteter för verksamhetsutveckling, utveckla en strategi för regulatoriskt godkännande i USA och vidareutveckla sin affärsmodell. Cessatech genomför därför en emission av units om totalt cirka 41 MDKK (före emissionskostnader) inför planerad notering på Spotlight Stock Market.

Cessatech har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att den kommande emissionen av units uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 14,2 MDKK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. För mer information om Cessatech och dess kommande erbjudande, hänvisas till Bolagets prospekt som bland annat finns tillgängligt på Cessatechs (www.cessatech.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 10 november 2020, då teckningstiden inleds.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om Cessatech A/S, vänligen kontakta:
Jes Trygved, VD
Telefon: +45 9387 2309
E-post: jes.trygved@cessatech.com

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Dokument & länkar