Sedermera Fondkommission om DexTech: Från kapitalisering till patientrekrytering i pågående fas IIb-studie

DexTech Medical AB (”DexTech”) genomförde i maj 2014 en nyemission med det huvudsakliga syftet att finansiera bolagets kliniska fas IIb-studie avseende OsteoDex-behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). DexTech inledde i oktober 2014 studien och i fredags, den 20 februari 2015, meddelade DexTech via pressmeddelande att den första patienten har fått sin första behandling. Sedermera Fondkommission är rådgivare till DexTech och har bistått bolaget vid kapitalisering och notering på AktieTorget samt med löpande rådgivning.

Kapitalisering för att finansiera fas IIb-studie
Efter prekliniska studier och en klinisk fas I/IIa-studie där OsteoDex visade sig väl tolerabelt med endast lindriga biverkningar (källa prospekt) stod DexTech inför nästa steg; en fas IIb-studie. I maj 2014 genomförde DexTech en nyemission inför notering på AktieTorget. Emissionslikviden var huvudsakligen avsedd att finansiera fas IIb-studien. Nyemissionen övertecknades och DexTech tillfördes cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till DexTech i samband med kapitaliseringen. Den 19 juni 2014 noterades DexTech på AktieTorget.

Start av studien
Enligt ett pressmeddelande i oktober 2014 fick DexTech klartecken för fas IIb-studien från svenska respektive danska läkemedelsverket. Detta innebar att studien kunde påbörjas enligt bolagets tidsplan. Studien genomförs vid Södersjukhuset i Stockholm, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Herlev Hospital i Köpenhamn.

Patientrekrytering
I februari 2015 meddelade DexTech via pressmeddelande att bolagets kliniska fas IIb-studie löper enligt plan. Den första patienten fick den 20 februari 2015 sin första behandling av totalt 13 planerade behandlingstillfällen under sex månader.

”Det känns verkligen tillfredställande att kunna ge den första patienten sin behandling efter alla obligatoriska moment som vi har arbetat med sedan vi i oktober 2014 fick klartecken för studien från svenska respektive danska läkemedelsverket. Nu ser vi fram emot en effektiv patientrekrytering tillsammans med de tre sjukhusen och vår CRO SynteractHCR” säger DexTechs VD Anders R Holmberg i ett pressmeddelande.

Kontakt DexTech Medical AB
Gösta Lundgren – Investor Relations
Telefon: +46 (0) 70 710 47 88
E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Kontakt Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 471 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

Om DexTech
DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget (källa).

Om Sedermera Fondkommission
Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, Certified Adviser, Förvärv & Företagsöverlåtelser (M&A), Finansiell kommunikation, Emissionshantering och Likviditetsgaranti. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm, bolaget har kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det känns verkligen tillfredställande att kunna ge den första patienten sin behandling efter alla obligatoriska moment som vi har arbetat med sedan vi i oktober 2014 fick klartecken för studien från svenska respektive danska läkemedelsverket.
Anders R Holmberg, VD