Teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission av units inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 15 mars 2018, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) företrädesemission av units för att finansiera planerade kliniska studier med bolagets läkemedelskandidat IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion. Genom emissionen kan bolaget initialt tillföras högst cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare cirka 12,7 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas. Erbjudandet omfattar därmed sammanlagt högst cirka 31,8 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 29 mars 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen av units.

Fulltecknad emission tillför Initiator Pharma cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 5,5 MSEK. Totalt har således cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på förhand skriftligen avtalats. Garantiteckning avser teckning uppifrån och ner, innebärande att om emissionen inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det avtalade garantibeloppet. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.initiatorpharma.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna units med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om Initiator Pharmas företrädesemission av units, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen av units, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar